Mõisted ja lühendid

Algoritm (Algorithm

Käsiraamatu kontekstis otsustuspuu, millega illustreeritakse ravijuhendis pakutud valikuid ja soovitusi.

Cochrane koostöövõrgustik (Cochrane Collaboration)

Rahvusvaheline võrgustik, mis aitab tervishoiutöötajatel, tervishoiukorraldajatel, patsientidel, nende esindajatel ja hooldajatel inimeste tervishoiu kohta teadlikke otsuseid teha, koostades ja uuendades selleks tervishoiu kohta parimat tõendusmaterjali pakkuvaid Cochrane’i ülevaateid ja parandades nende kättesaadavust. Vt http://www.cochrane.org

Dihhotoomne tulemus (Dichotomous outcomes)

Tulemus, mille korral on võimalikud ainult kaks kategooriat ja patsient saab olla neist korraga vaid ühes seisundis. Nt elus/surnud, rase/mitterase. Vaata lisaks Last J, ed. A Dictionary of Epidemiology, Fourth Edition. Oxford, Oxford University Press, 2001. Vaata ka http://www.cochrane-net.org/openlearning/PDF/Module_11.pdf.

Eelarvemõju analüüs (Budget impact analysis)

Hindab kulusid ja mõju juhul, kui sekkumist rakendatakse kogu riigis. Et analüüs oleks kõikehõlmav, peab see lisaks arstide, tervishoiuasutuste ja patsientide tasemel tehtavatele investeeringutele ja võimalikule kokkuhoiule, arvestama kui paljusid patsiente, arste ja tervishoiuasutusi, keda selle sekkumise rakendamine hõlmab. Nende kahe arvu korrutis annab tervishoiukorraldajatele tõenäolise kogukulu. Seejärel hinnatakse, kas muudatuse laiaulatuslikul rakendamisel (Grol R., Wensing M., and Eccles M., Improving Patient Care: The Implementation of Change in Clinical Practice. Elsevier Butterworth Heinemann, Edinburgh, 2005, 283) on tegemist kokkuhoiu või lisanduva kuluga.

Eesti Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund, EHK)

Eesti riiklikku tervisekindlustust korraldav avalik-õiguslik asutus. Ravijuhendi koostamise protsessis on EHK nii kõigi struktuuride liige kui pakub ka ravijuhendi koostajatele administratiivset tuge. Lisaks on EHK potentsiaalsete ravijuhendite koostamise rahastajaks. Vt http://www.haigekassa.ee.

Haigusjuhtude seeria kirjeldus (Case series)

Ühte või mitut patsienti käsitlevad aruanded, milles sageli tuginetakse tervisekaartidele ja patsientide meenutustele. Seda liiki ülevaated on vähem usaldusväärsed kui epidemioloogilised uuringud.

Huvide deklaratsioon (Declaration of interest, DOI)

Maailma Terviseorganisatsiooni järgi avaldatakse huvide konflikti deklaratsioonis kõik potentsiaalsed või tegelikud huvid, mille hulka kuuluvad eksperdi võimaliku osalusega rühma liikme või koosoleku teemaga seotud rahalised, ametialased või muud huvid ning igasugune huvi, mis võib oluliselt mõjutada koosolekut või töö tulemust. Huvide deklaratsioonis peavad samuti sisalduma kõikide teiste inimeste olulised huvid, kes võivad eksperdi otsustusvõimet ülemäära mõjutada või kelle puhul võidakse eeldada, et nad võivad seda teha, nagu lähedased pereliikmed, tööandjad, lähedased töökaaslased ja teised, kellega seoses on eksperdil oluline ühine isiklik, rahaline või professionaalne huvi. Vt http://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/areas/mutagenicity_doi.pdf.
 
Huvide konflikt (Conflict of interest, COI)
 
Maailma Terviseorganisatsiooni järgi on huvide konflikt „igasugune eksperdi avaldatud huvi, mis võib mõjutada või mis põhjendatult arvatakse mõjutavat eksperdi objektiivsust ja sõltumatust nõuande andmisel” ravijuhendi koostamise kohta.
 
Huvitatud osapooled (Stakeholder)
 
Osapooled, kes on huvitatud ravijuhendite tulemusnäitajate sisust. Huvitatud osapoolteks võivad olla tervishoiuteenuse pakkujad, patsiendid, patsiendi lähedased või perekond, hooldajad, erialaühingud, teatud tervisevaldkonna asjatundjad, uurimisinstituudid ja poliitikud.
 
Juhtkontrolluuring (Case control studies/Case series)
 
Uuringud, milles juba konkreetse seisundiga patsiente võrreldakse inimestega, kellel seda seisundit ei ole. Seda liiki uuringud on vähem usaldusväärsed kui randomiseeritud kontrollitud uuringud ja kohortuuringud, sest statistilise seose olemasolu ei tähenda veel seda, et üks tegur põhjustas tingimata teise.
 
Kanada Ravimi- ja Tervishoiutehnoloogia Amet (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, CADTH)
 
Kanada föderaal-, provintsi- ja territoriaalvalitsuste finantseeritav sõltumatu amet, mille ülesandeks on anda Kanada tervishoiuotsuste tegijatele usaldusväärset, erapooletut ja tõenduspõhist teavet ravimite ja muude tervisetehnoloogiate kohta. Vt http://www.cadth.ca. 
 
Kliiniline küsimus (Clinical question/key question)
 
Küsimus, mis formuleeritakse PICO-meetodiga. Tervishoiutöötaja esitatud küsimused ja vastused eesmärgiga saada teavet patsiendi ja tema seisundi, kasutatud sekkumiste või nende sekkumiste kohta, mida oleks pidanud rakendama, praeguse ravi ja võimalike alternatiivide võrdluse ning soovitud või saavutatud tulemusnäitajate kohta.
 
Kohortuuring (Cohort study)
 
Uuringud,milles konkreetse seisundiga või teatavat ravi saavate patsientide tervist võrreldakse kontrollrühmaga, kellel ei ole uuritavat seisundit või kes ei saa uuritavat ravi. Kohortuuringud on vaatlusuuringud ning need on vähem usaldusväärsed kui randomiseeritud kliinilised uuringud, sest kaks rühma võivad erineda ka muul põhjusel kui ainult uuritava muutuja poolest.
 
Kokkuvõte tõendusmaterjalist (Evidence summary/summary tables)
 
Standardne aruanne, tavaliselt tabelina, mida kasutatakse kliinilise tõendusmaterjali lühiülevaate esitamiseks.
 
Kollegiaalne hinnang (Peer-review)
 
Teaduslikele töödele, uuringutele või tervishoiukorraldusele antud põhjalik hinnang sama valdkonna asjatundjatelt. (Peer review: benefits, perceptions and alternatives. Ware M., Mark Ware Consulting. Publishing Research Consortium, London, 2008, 6. Vt http://www.publishingresearch.net/documents/PRCsummary4Warefinal.pdf.) Ravijuhendite kontekstis vajadusel lisahinnangu andmine ravijuhendi koostamisel tekkinud küsimusele enne Nõukoja lõplikku heakskiitu.
 
Konsensuslik kokkulepe (Formal consensus)
 
Süstemaatiline meetod töörühmas kokkuleppe saavutamiseks, mida on üksikasjalikult kirjeldatud „Konsensuse saavutamise meetodid ning nende kasutamine ravijuhendi koostamisel”. (“Consensus development methods, and their use in clinical guideline development”. Murphy, MK, Black, NA, Lamping, DL, et al. Health Technol Assess 1998; 2(3):i-iv, 1−88). Kättesaadav aadressil http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon203.pdf.)
 
Kuluanalüüs (Cost analysis)
 
Kahe või enama sekkumise kulude analüüs, kus keskendutakse ressursikasutuse ja oodatavate tulemuste võrdlusele.
 
Kulud (Cost implications)
 
Kulud, mis võivad tekkida konkreetse ravijuhendi rakendamisest.
 
Kulude minimeerimise analüüs (Cost-minimization analysis)
 
Kasutatakse juhul, kui võrreldavate raviviiside ravitulemused on võrdsed või eeldatakse nende võrdsust. Analüüsitakse üksnes kulude või hinna erinevusi erinevate raviviiside vahel. Ibid.
 
Kulukasulikkuse analüüs (Cost-utility analysis)
 
On CEA analüüsi laiendatud variant, kus tulemusena hinnatakse muutust elukvaliteediga kohandatud eluaastates. (“Consensus development methods, and their use in clinical guideline development”. Murphy, MK, Black, NA, Lamping, DL, et al. Health Technol Assess 1998; 2(3):i-iv, 1−88). Kättesaadav aadressil http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon203.pdf.)
 
Kulutõhusus (Cost-effectiveness)
 
Kulude tõhusus või tootlikkus.
 
Kulutõhususe analüüs (Cost-effectiveness analysis)
 
Kasutatakse juhul, kui eeldatakse raviviiside erinevat efektiivsust sama eesmärgi lahendamisel. Võrreldakse kahe või enama samal eesmärgil kasutatava raviviisi puhul tehtavaid kulutusi ja saadavaid tulemusi. Tulemusi mõõdetakse konkreetsetes tulemusühikutes (nt. ärahoitud haigusjuht, lisanduv eluaasta, saavutatud remissioon jne). (“Consensus development methods, and their use in clinical guideline development”. Murphy, MK, Black, NA, Lamping, DL, et al. Health Technol Assess 1998; 2(3):i-iv, 1−88). Kättesaadav aadressil http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon203.pdf.)
 
Kvaliteedile kohandatud eluaastad (Quality-adjusted life years, QALY)
 
Haiguskoormuse mõõtühik, mis võtab arvesse inimese elatud eluaastaid ning nende aastate jooksul kogetud elukvaliteeti.
 
Käsitlusala (Scope)
 
Määrab ravijuhendi koostamiseks vajalikud piirid. Käsitlusala määrab kindlaks järgmised aspektid: patsiendid/sihtrühma; arstiabi tasandi; kaasatud või kõrvalejäetud sekkumis- ja raviviisid; patsientidele ja tervishoiutöötajatele jagatava teabe ja toe; arvesse võetavad tulemusnäitajad ning seosed teiste asjaomaste ravijuhenditega.
 
Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organization, WHO)
 
Rahvatervise ja tervishoiu teemadega tegelev ning neid rahvusvaheliselt koordineeriv eriorganisatsioon Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni süsteemis. WHO vastutusalaks on globaalsed terviseküsimused, päevakorralised terviseuuringud, normide ja standardite kehtestamine, tõenduspõhiste poliitikate sõnastamine, riikidele tehnilise abi osutamine ning tervisetrendide jälgimine ja hindamine.
 
Majanduslik hindamine (Economic evaluation)
 
Aktsepteeritud kvantitatiivsed meetodid, mida kasutatakse kahe või rohkema raviviisi, sekkumise või strateegia võrdlemiseks nende ressursikasutuse ja oodatavate tulemusnäitajate poolest. (“Consensus development methods, and their use in clinical guideline development”. Murphy, MK, Black, NA, Lamping, DL, et al. Health Technol Assess 1998; 2(3):i-iv, 411). Kättesaadav aadressil http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon203.pdf.).
 
Meditsiiniteemade pealkirjad (Medical Subject Headings, MeSH)
 
USA rahvusliku meditsiiniraamatukogu sõnastik, mida kasutatakse PubMedi jaoks artiklite indekseerimiseks. Selles sisalduvad terminid, mis määratlevad deskriptorid hierarhiliselt, võimaldades teha otsinguid eri tasanditel. Vt http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/mesh.html.
 
Näitaja e indikaator (Indicator)
 
Näitaja ehk indikaator on mingi nähtuse olemasolu numbriline näitaja, vahend ühe nähtuse ligikaudseks mõõtmiseks.
 
PICO-meetod: patsient/sihtrühm-sekkumine-võrdlus-tulemusnäitaja (Population/Patient-Intervention-Comparison-Outcome, PICO)
 
Meetod, mis aitab tervishoiutöötajaid kliinilise küsimuse sõnastamisel.
 
Rakenduskava (Implementation plan)
 
Ravijuhendi levitamise, mõõtmise ja selle kasulikkuse hindamise kava. Kavas peaksid sisalduma võimalikud barjäärid, kriteeriumid ja tulemuslikkusnäitajad, kehtestatud näitajate baasandmed, ressursi-, koolitus- ja haridusvajadus, teabe levitamine asjaomastele huvirühmadele ja kasutajatele, olemasolevate mehhanismide või võrgustike tuvastamine, rakendusprotsessi jälgimise meetodid, aruandlus- ja tagasisidemehhanismid ning vahe-eesmärgid ja ajakava.
 
Randomiseeritud kontrollitud kliiniline uuring (Randomized controlled clinical trial)
 
Detailselt kavandatud uuringud, mis jälgivad ravi või sekkumise tegelikku mõju patsientidele. Kasutatakse meetodeid, mis vähendavad võimalikke vigu (sh randomiseerimine ja pimeuuringud) ning mis võimaldavad võrrelda omavahel sekkumis- ja kontrollrühmi.
 
Ravijuhend (Clinical guideline, clinical practice guideline)
 
Tervishoiutöötajate üldtunnustatud töövahend, mis annab juhiseid ravimite ja tervisetehnoloogiate kasutamiseks ning võimaldab parandada osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti. Reeglina keskendub ühele haigusele või seisundile ning sisaldab soovitusi selle haiguse või seisundiga patsientide ravimise jt tervist mõjutavate tegurite kohta. Ravijuhend peab põhinema parimal kättesaadav tõendusmaterjalil ning olema tervishoiutöötajatele nende teadmiste ja oskuste täiendamisel toeks.
 
Ravijuhendi töörühm (Guideline Panel)
 
Ravijuhendi töörühm kinnitab soovitused ning valminud ravijuhendi koos rakenduskavaga, ja esitab Nõukojale heakskiidu saamiseks. Samuti aitavad nad kindlasti kaasa ravijuhendi üleriigilisele rakendamisele.
 
Ravijuhendi sekretariaat (Guideline secretariat)
 
Rühm inimesi, kelle ülesandeks on ette valmistada ja süstematiseerida tõendusmaterjal soovituste koostamiseks ning koostada ravijuhend töörühmas kinnitamiseks. Sekretariaat pakub töörühmale nii sisulist kui ka administratiivset tuge. Sekretariaadi liikmed nimetatakse Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja EHK koostööna. Rühma suuruseks on 5-6 inimest, kuhu kuuluvad erialade esindajad, kes oma pädevusega katavad olemasoleva ravijuhendi teemad.
 
Ravijuhendite Nõukoda, Nõukoda (Guideline Advisory Board, GAB)
 
Nõukoja koosseisu kuuluvad erinevad õppe- ja teadusasutused jt organisatsioonid. Nõukoja eesmärk on patsientidele osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamine, tõenduspõhiste ja kulutõhusate, kohalike oludega arvestavate eesti ravijuhendite väljatöötamise protsessi juhtimine.   Nõukoja ülesandeks on ka igal aastal pakutud teemade seast potentsiaalselt koostatavad ravijuhendite teemad, kinnitada neile töörühm, juhtida huvide konflikte ning koostatud ravijuhendid heaks kiita.
 
Ravijuhendite uurimise ja hindamise (AGREE) tööriist (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) instrument)
 
Rahvusvahelises koostöös välja töötatud tööriist, mis annab raamistiku ravijuhendite kvaliteedi hindamise jaoks. Vt
 
Sekkumine (Intervention)
 
Tõenduspõhised võimalused patsientide haiguse diagnoosimiseks, ravimiseks ja hooldamiseks, sealhulgas haiguste ennetus, ravimid, kirurgilised meetodid, patsientide koolitusstrateegiad jms.
 
Soovitus (Recommendation)
 
Ravijuhendis soovitatud tegevussuund, mis tuleneb kliinilistest küsimustest ja põhineb tõendusmaterjalil.
 
Soovituste hindamise ja koostamise (GRADE) meetod (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) system)
 
Meetod tõendusmaterjali ja soovituste tugevuse ühtseks, mõistlikuks ja läbipaistvaks hindamiseks, mida kasutavad paljud rahvusvahelised organisatsioonid. Vt http://www.gradeworkinggroup.org.
 
Süstemaatiline ülevaade (Systematic review)
 
Teaduskirjanduse ülevaade, mis tavaliselt keskendub konkreetsele kliinilisele teemale ja vastab spetsiifilisele uuringuküsimusele. Kõikide asjakohaste uuringute väljaselgitamiseks teostatakse erialakirjanduse süstemaatiline kogumine. Avaldatud uuringud hinnatakse ning tulemused võetakse kokku kindlaksmääratud kriteeriumidele vastavalt.
 
Süstemaatiliste ülevaadete hindamise süsteemi (AMSTAR) kontroll-leht (Assessment of Multiple Systematic Reviews (AMSTAR) checklist)
 
Tööriist 11 küsimusega, mida kasutatakse süstemaatiliste ülevaadete metodoloogilise kvaliteedi mõõtmisel.
 
Tasuvusanalüüs (Cost-benefit analysis)
 
Kasutatakse juhul, kui alternatiivsete raviviiside kulud kui ka tulemused, sealhulgas eluaja pikkust ja kvaliteeti, on väljendatud rahas. (User’s Guide to the Medical Literature: Essentials of Evidence-Based Clinical Practice. Toimetanud Guyatt, G. ja Drummond, R. Journal of the American Medical Association, 2002, 408.)
 
Teema (Topic)
 
Teema täpsustab ravijuhendis käsitletava haiguse või seisundi, sihtrühma ning ka arstiabi tasandi.
 
Tervisenäitaja (Health indicators)
 
Tervisenäitajad on kokkuvõte näitajatest, mis kirjeldavad tervise aspekte või tervishoiusüsteemi tegevust. Vt http://www.aihw.gov.au/health-indicators/.
 
Tervisetulem (Health outcome)
 
Tervisetulemit määratletakse kui ravi- ja tervishoiuteenuste rakendamise efekti üksikisiku ja rahvastiku tervisele. Tulemi hindamiseks nimetatakse terviseseisundis asetleidvate positiivsete/negatiivsete muutuste mõõtmist või seisundi püsimise nentimist. (Perrin EB. Information systems for health outcome analysis. In: Detels R, Holland WW, McEwen J, Omenn GS, eds. Oxford textbook of public health. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1997. p.491–7.)
 
Tervishoiu teadus- ja kvaliteediasutus (Agency for Healthcare Research and Quality - AHRQ)
 
USA tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste ministeeriumi osa, mille ülesandeks on parandada ameeriklastele pakutava tervishoiu kvaliteeti, ohutust, tõhusust ja tulemuslikkust. AHRQ toetab uuringuid, mis aitavad inimestel teha teadlikke otsuseid ja parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti. AHRQd tunti varem tervishoiupoliitika ja uurimisasutusena (Agency for Health Care Policy and Research). Vt http://www.ahrq.gov.
 
Tulemusnäitaja (Outcome)
 
Plaaniliselt jälgitavad muutused uuritavate või patsientide terviseseisundis, mis võivad tuleneda põhjusliku teguri mõjust või ravisekkumisest.(User’s Guide to the Medical Literature: Essentials of Evidence-Based Clinical Practice. Toimetanud Guyatt, G ja Drummond, R. Journal of the American Medical Association, 2002, 419.) Tulemusnäitajad kirjeldavad sekkumise loodetud toimet patsiendile (nt patsiendi liikumine puusaproteesi paigaldamise järgselt ei ole taastunud) ja on objektiivselt hinnatavad (nt elus/surnud; terve/haiglaravil). Tulemusnäitajad võivad olla üldised või spetsiifilised (nt konkreetse haigusega seotud).  
 
Tõendusmaterjali kogumine (Evidence retrieval)
 
Konkreetse kliinilise küsimuse seisukohalt oluliste süstemaatiliste ülevaadete ja teadusuuringute süsteemne otsing: nende materjalide hankimine raamatukogudest või ajakirjadest eesmärgiga need läbi vaadata.
 
Täiendkulu tõhususe määr (Incremental cost-effecitveness ratio, ICER)
 
Määr, mis seostab lisanduva soovitud toime täiendavate kulutustega ja näitab, milline on  sekkumise või tervishoiustrateegia rakendamise täiendav kulu tulemusnäitaja ühe ühiku (nt QALY või ära hoitud infektsioon) kohta võrreldes alternatiivse sekkumise või tervishoiustrateegiaga.
 
Ühendkuningriigi Riiklik Tervishoiu ja Kliinilise Kvaliteedi Instituut (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE)
 
Ühendkuningriigis Londonis ja Manchesteris asuv riikliku tervishoiusüsteemi (NHS) organisatsioon, mille ülesandeks on tagada Inglismaal ja Walesis elavatele kodanikele võrdne juurdepääs NHSi poolt pakutavale ravile ja kvaliteetsele hooldusele. NICE annab juhiseid, kehtestab kvaliteedistandardeid ja haldab riiklikku andmebaasi eesmärgiga parandada inimeste tervist ning haigusi ära hoida ja ravida. Vt http://www.nice.org.uk.
 
 

 

Rahvusvaheline võrgustik, mis aitab tervishoiutöötajatel, tervishoiukorraldajatel, patsientidel, nende esindajatel ja hooldajatel inimeste tervishoiu kohta teadlikke otsuseid teha, koostades ja uuendades selleks tervishoiu kohta parimat tõendusmaterjali pakkuvaid Cochrane’i ülevaateid ja parandades nende kättesaadavust. Vt http://www.cochrane.org

 

Rahvusvaheline võrgustik, mis aitab tervishoiutöötajatel, tervishoiukorraldajatel, patsientidel, nende esindajatel ja hooldajatel inimeste tervishoiu kohta teadlikke otsuseid teha, koostades ja uuendades selleks tervishoiu kohta parimat tõendusmaterjali pakkuvaid Cochrane’i ülevaateid ja parandades nende kättesaadavust. Vt http://www.cochrane.org

Telli teavitus eelmisel kuul lisatud ning muudetud koolitustest, ravijuhenditest, patsiendijuhenditest siit.