Küsimus

Should nõustamist regulaarse kehalise aktiivsuse osas vs. mitte be used for kõikidel SP-ga patsientidel?

Sihtrühm:

kõikidel SP-ga patsientidel

Sekkumine:

sotsiaalvõrgustiku põhine lähenemine

Võrdlus:

standardravi/kohapõhine testimine/võrdlusgrupp puudub

Peamised tulemusnäitajad:

Füüsiline võimekus (6 MKT alusel)

tipp VO2

Füüsiline võimekus (6MKT alusel)

Elukvaliteet

Elukvaliteet

Kontekst:

. Kas kõiki kroonilise südamepuudulikkusega täiskasvanud patsiente tuleks parema ravitulemuse saamiseks nõustada regulaarse kehalise aktiivsuse osas või mitte?

Taust:

<div data-contents="true"><div class="" data-block="true" data-editor="8vano" data-offset-key="5niv6-0-0"><div data-offset-key="5niv6-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="5niv6-0-0"><span data-text="true"> Regulaarne kehaline aktiivsus vähendab südamepuudulikkuse ja muude kardiovaskulaarhaiguste riski. Samas, juba kujunenud südamepuudulikkusega patsiendid muutuvad sageli füüsiliselt väheaktiivseteks, tuues põhjuseks väsimuse, jõuetuse ja kehalise koormusega kaasneva ebameeldivate sümptomite (nt õhupuudus) tekkimise või süvenemise ( 50 ). </span></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="8vano" data-offset-key="9gn6d-0-0"><div data-offset-key="9gn6d-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="9gn6d-0-0"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="8vano" data-offset-key="669l7-0-0"><div data-offset-key="669l7-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="669l7-0-0"><span data-text="true">Uuringud näitavad, et 40% kuni 91% kroonilise südamepuudulikkusega patsientidest ei ole regulaarselt kehaliselt aktiivsed. Paljude kroonilise südamepuudulikkusega patsientide jaoks on kehalise aktiivsuse soovitustest kinni pidamine isegi raskem, kui dieedi- ja medikamentoossete ravisoovituste järgimine ( 50 ). Samuti loobub suur osa patsientidest treeningust pärast ametliku taastusravi perioodi lõppu ( 51 ).</span></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="8vano" data-offset-key="dj56d-0-0"><div data-offset-key="dj56d-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="dj56d-0-0"><span data-text="true">Enamik rahvusvahelisi ravijuhendeid soovitavad südamepuudlikkusega patsientidele regulaarset kehalist koormust sõltumata südamepuudulikkuse raskusastmest ( 1 6 8 15 ). Patsientide motivatsiooni tõstmiseks jääda kehaliselt aktiivseks soovitatakse kasutada motiveerivat intervjueerimist ( 15 ). </span></span></div></div></div>

Määramine

Probleem

Kas probleem on prioriteetne?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Füüsilise aktiivsuse positiivne mõju südamepuudulikkusega patsiendite elukvaliteedile on leidnud kinnitust mitmetest uuringutest. HF-ACTION uuringu tulemused näitasid, et juba isegi vähene füüsiline treening parandab HFrEF-ga patsientide elukvaliteeti (KE et al., 2009). Ex-DHF pilootuuring näitas, et füüsiline treening parandab HFpEF-ga patsientide elukvaliteeti, diastoolset funktsiooni ning koormustaluvust (F et al., 2011) Sama kinnitas 8 RCT haarav süstemaatiline ülevaade, mis analüüsis füüsilise treeningu mõju HFpEF-ga haigete koormustaluvusele ja elukvaliteedile. (P et al., 2016). O´Connor et al 2012 (CM et al., 2012) uuringust selgus, et südamepuudulikkusega patsientide üldine madal funktsionaalne võimekus on seotud suurema hospitaliseerimise ja surma riskiga.
Enamik suuremaid ravijuhendeid nagu näiteks Euroopa Kardioloogide Seltsi 2016. a, NICE 2018. a (UK), SIGN 2016. a (šotimaa) ja Austraalia Kardioloogide Seltsi 2018. a südamepuudulikkuse ravijuhendid soovitavad südamepuudlikkusega patsientidele regulaarset füüsilist koormust sõltumata patsientide EF-i väärtusest(Ponikowski P, 2016, NICE, 2018, SIGN, 2016, NHFA CSANZ Heart Failure Guidelines Working Group, 2018).
SIGN 2016a ravijuhend toob eraldi soovitusena välja kasutada motiveerivat intervjueerimist, et tõsta südamepuudulikkusega patsientidel regulaarset madala intensiivusega füüsilist aktiivsust(SIGN, 2016).
Teiselt poolt on uuringud näidanud, et vaid väike osa südamepuudulikkusega patsientidest saab regulaarselt piisavalt füüsilist koormust (SM et al., 2017). Samuti on probleemiks, et suur osa patsientidest loobub treeningust peale ametliku taastusravi perioodi lõppu (KE et al., 2009). Hwang et al 2009 a metaanalüüs näitas, et kodustes tingimustes läbiviidavatel treeningprogrammidel on statistiliselt oluline positiivne mõju südamepuudulikkusega patsientide elukvaliteedile, 6MWT tulemusele ning hospitaliseerimisele (R et al., 2009).

Töörühm pidas füüsilise aktiivsuse teemat SP käsitluses väga oluliseks. Arutleti, mis täpselt on interventsioon – antud juhul nõustamine, mitte taastusraviprogramm vmt (käsitletakse eraldi kliinilise küsimusena). Füüsilise aktiivsuse alast nõustamist ei peetud iseenesestmõistetavaks ning leiti, et sellealase soovituse sõnastamine on vajalik.

Soovitud mõju

Kui suur on eeldatav soovitud mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

Tõenduspõhisus selle kohta, millist mõju avaldab südamepuudulikkusega patsientidele nõustamine füüsilise aktiivsuse osas, on erinevalt füüsilise aktiivsuse mõjust väga piiratud.
Uuringud, mis keskenduvad nõustamise mõju uurimisele südamepuudulikkusega patsientide tulemusnäitajatele, on väikeste osalejate arvuga (keskmiselt 20 inimest ühes grupis) ning suhteliselt lühikese jälgimisperioodiga (5-6 kuud).

Järgnevalt kirjeldatud uuringutes on nõustamise/sekkumise all silmas peetud motiveerivat intervjueerimist. Motiveeriv intervjueerimine (MI) on kliendikeskne nõustamimeetod, mis suurendab isiklikku sisemist motivatsiooni käitumise muutmiseks, uurides ja ületades ambivalentsust. Motiveeriv intervjueerimine eeldab selle läbiviijalt spetsiaalselt väljaõpet. Koostöös nõustajaga seatakse individuaalsed eesmärgid ja kursuse jooksul peavad patsiendid leidma lahendusi probleemidele, mis takistavad neid eesmärgide saavutamisel.

Järgnevalt kirjeldatud uuringutes saavutavad motiveerivat intervjueerimist saanud patsiendid keskmiselt paremaid tulemusi võrreldes kontrollgrupiga. Samas, kuna kontrollgrupile pakuti Brodie et al 2008 ja 2005a uuringus samuti põhjalikku nõustamist füüsilise aktiivsuse osas ning ka nende tulemusnäitajad paranesid, siis on ka kontrollgrupi tulemused käesolevale kliinilise küsimusele vastamisel kasutatavad.

Schertz et al 2019 randomiseeritud uuring keskendus MI mõju uurimisele diastoolse düsfunktsiooniga südamepuudulikkusega patsientidel. Uuringualused jagati kahte gruppi, kuid patsiendid said ise valida, kas soovivad osaleda kontroll (n=20) või sekkumisgrupis (n=19). Uuringusse kaasamine lõpetati, kui planeeritud patsientide arv sai täis. Kõik patsiendid olid säilunud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkuse patsiendid (HFpEF) ning võtnud eelnevalt osa südame taasturavi uuringust (Ex-DHF) kas kontroll või sekkumisgrupis. Sekkumiseks oli keskmiselt 6,5 kohtumisest koosnev motiveeriva intervjueerimise (MI) kursus, mis keskendus füüsilise aktiivsuse tõstmise toetamisele (esimene personaale kohtumine ja sellele järgnevad telefonivisiidid). Esimene MI visiit kestis keskmiselt 45minutit, järgmised 15-30 minutit. Kontrollgrupi patsiendid said tavapärast ravi (usual care). Uurija ei täpsustanud, mida see täpselt sisaldas.
6 kuu möödudes ei esinenud ei grupisiseselt ega gruppide vahel statiliselt olulist erinevust 6-minuti kõnnitesti (6MKT) läbitud meetrite osas (MI grupp p=0,8; gruppide vaheline p=0,14). Sekkumisgrupi 6MKT keskmine tulemus vähenes 523m'lt 516m'le; p=0,8; kontrollgrupi keskmine tulemus tõusis 534m'lt 556m'le; p= 0,37.
Teise tulemusnäitajana uuriti maksimaalse hapnikutarbimise (VO2 ml/min/kg) muutust. 6 kuu möödudes tõusis sekkumisgrupis mediaan maksimaalne VO2 2 ml/min/kg, samas kui kontrollgrupis mediaan maksimaalne VO2 langes -0,8ml/min/kg (Z=-2,4, p= 0.015). MI grupi mediaan tipp VO2 paranes 18,3'lt->19,5'le ml/min/kg p=0,24; kontrollgrupi mediaan tipp VO2 langes 19,8'lt->19,5'le ml/min/kg p=0,92). MI sekkumisest said rohkem kasu need patsiendid, kes enne antud uuringut olid olnud kaasatud Ex-DHF füüsilise treeningu (exercise training) gruppi (mediaan tipp VO2 paranemine 2ml/min/kg vs 1,1ml/min/kg)(Schertz et al., 2019).

Brodie et al 2005 uuring hindas MI mõju füüsilisele võimekusele. Patsiendid randomiseeriti kolme gruppi. 1. gruppi (n=30) kuuluvaid patsiente nõustas südamepuudulikkuse õde võtma osa struktureeritud treening programmist (standard care) ning lisaks läbisid patsiendid MI sekkumise, mis keskendus patsiendi füüsilise aktiivsuse tõstmisele. 2. gruppi (n= 32) kuuluvad patsiente nõustas SP õde võtmast osa struktureeritud treening programmist (standard care), kuid nad ei saanud lisaks MI programmi. 3. gruppi (n=30) kuuluvatele patsientidele pakuti MI programmi. MI programm koosnes 8-st umbes 1 tunnisest sekkumisest. Uuringusse kaasati üle 65 aastased HFrEF (EF<40%) patsiendid. 92-st uuringuse kaasatud patsiendist 60 osalesid uuringus lõpuni. 32-st patsiendist, kes langesid uuringust välja, 21 suri, 4 sattusid hooldekodusse ja 7 loobusid osalemast. Infot surmapõhjuste kohta ei esitatud.
Uuringus hinnati 6-minuti kõnnitesti (6MKT) tulemusi. Tulemused paranesid kõigis kolmes grupis. 1 grupi 6MKT vahemaa pikenes 89 meetrilt 110 meetrile (p<0.0001), 2 grupis 157meetrilt -> 181meetrile (p<0,0001), 3. grupis 97meetrilt->119meetrile (p<0,0001). Rohkem kui MIDI ehk üle 30meetri paranes kõige rohkem 2.gruppi kuuluvatel patsientidel ehk neil, kes said tavalist nõustamist (44%). Gruppide vahel statistiliselt olulisi erinevusi 6MKT tulemuse paranemises ei olnud. Igapäevast energiakulu hinnati küsimustikuga "leisure-time physical activity questionnaire" (Booth et al 1996) ning 3-päevase füüsilise aktiivsuse päevikuga. Autorid defineerivad olulist füüsilise aktiivsuse tõusu kui 2 kcal/kg/päevas, kuid ei kirjelda, millel põhineb valitud väärtus. 5 kuu möödudes oli 1. ja 3. grupis igapäevane energiakulu statistiliselt oluliselt suurem (p<0.001). Grupis 1 tõusis keskmine päevane energiakulu 2,3 kcal/kg/päev ja grupis 3 2,4kcal/kg/päev. Grupis 2 langes igapäevane energiakulu 0,1kcal/kg/p (muutus ei olnud statistiliselt oluline). Üldine energiakulu tõusis eelkõige tänu suuremale kõndimisele ja trepist käimisele, mitte niivõrd vabaaja tegevuste tõttu. 1 grupis tõusis energiakulu tänu suuremale kõndimisele 0,9kcal/kg/p ja treppidest käimisele 0,6kcal/kg/p. 3 grupis olid need näitajad vastavalt 1 kcal/kg/p ja 0,3 kcal/kg/p. Uurija Brodie arutleb, et see võib viidata sellele, et sekkumised kõndimise suurendamiseks võib olla efektiivseim viis patsientide energia kulu tõstmiseks.
Igapäevane arvestuslik energiakulu uuringu alguses oli keskmiselt 8,2 kcal/kg/day. Seega võib sekkumise mõjul saadud energiakulu keskmist tõusu 2 kcal/kg/päevas, mis on 25% baastasemest, pidada üsna suureks.
Samuti arutletakse kokkuvõttes, et füüsilise koormuse suurendamine läbi igapäevaste tegevuste võib olla efektiivsem kui kord nädalas toimuv ametlik treening sessioon, mis võib patsientides tekitada vale tunde, et ülejäänud aja võib olla passiivne (Brodie et al., 2005).

Brodie et al 2008 randomiseeritud uuring põhineb samadel andmetel, mis eelnevalt käsitletud 2005 aasta uuring. Gruppidesse jaotamine on seekord teistsugune. 1 grupp (n= 32) sai tavalist nõustamist (standard care); 2 grupp (n= 30) sai motiveeritval intervjueerimisel põhinevat sekkumist; 3 grupp (n= 30) sai nii tavalist kui ka MI põhist nõustamist. MI koosnes 8-st 1-tunnisest patsiendi kodus toimuvast sessioonist. Tavaline nõustamine hõlmas südamepuudulikkuse õe poolt antavad infot ja soovitusi füüsilise aktiivsuse olulisuse ja selle võimaluste osas. Uuringusse kaasati üle 65 aastased HFrEF patsiendid. 92-st uuringuse kaasatud patsiendist 60 osalesid uuringus lõpuni. 32-st patsiendist, kes langesid uuringust välja, 21 suri, 4 sattusid hooldekodusse ja 7 loobusid osalemast. Elukvaliteeti hinnati short-form-36 health survey (SF-36) küsimustiku abil, mis mõõdab 100 punkti süsteemis tervisega seotud elukvaliteeti 9 alavaldkonna lõikes. 5 kuu möödudes tõusid kõigis kolmes grupis kõikide 9 alavaldkondade skoorid. Kolme SF-36 alavaldkonna muutuse osas oli erinevus rühmade lõikes statistiliselt oluline. Physical functioning alavaldkonna keskmise skoori tõus oli G1: 27, G2: 73 ja G3: 41 punkti (p<0,017), social functioning keskmise skoori tõus G1: 7, G2: 37 ja G3: 26 punkti (p<0,03) ja changes in health status keskmise skoori tõus G1:17, G2: 31 ja G3: 12 punkti (p<0,006). Esines trend, et skoor paranes erinevate alavaldkondade lõikes enim grupis 2 (MI) ja vähim grupis 1 (standard ravi). Uurija seletab grupi 2 paremaid näitajaid grupi 3 (standard ravi + MI) ees sellega, et nõustajad tundsid, et oleks ebaeetiline mitte anda ka grupile 2 üldisi nõuandeid dieedi, elustiili, sümptomide manageerimise osas. Seetõttu oli nõustamise hulk grupis 2 kokkuvõttes suurem kui grupis 3.
Teiseks hinnati elukvaliteeti Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (LHFQ) küsimustikuga. LHFQ on südamepuudulikkusega patsientide jaoks välja töötatud elukvaliteedi küsimustik, mis koosneb 21-st küsimusest. 5 kuu möödudes paranes elukvaliteedi skoor kõigis kolmes uuringugrupis. Kõige suurem paranemine ehk 23 punkti oli motiveeriva interjueerimise grupis (grupp 2). Gruppidevaheline statistiliselt oluline erinevus oli vaid teise ja kolmanda grupi vahel (p<0,03).(Brodie et al., 2008)

McCarty et al 2015 prospektiivsesse kohort uuringusse kaasati 20 langenud süstoolse funktsiooniga (EF<40%) südamepuudulikkusega patsienti, keda nõustati MI vormis füüsilise aktiivsuse osas. Esimese MI sessioonile järgnes 12 nädala jooksul iganädalane telefoni kõne, mille ajal kasutati samuti MI võtteid. Kõne keskmiseks pikkuseks oli 5 minutit. Lisaks pidasid uuringualused füüsilise aktiivsuse päevikut. Uuringu lõpus 12 nädalat hiljem läbisid osalejad 6-minuti kõnnitestil (6MWT) keskmiselt 38m rohkem (p<0,0006) ning tegid päevas keskmiselt 1600 sammu rohkem (p<0,03) kui uuringu alguses. Olulist muutust ei esinenud DASI skoori osas (Duke Activity Status Index)(McCarthy et al., 2017)

Soovimatu mõju

Kui suur on eeldatav soovimatu mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda


Töörühm tõi välja, et on SP patsiente, kellele liigne füüsiline aktiivsus võib olla kahjulik ning nõustamine peab olema individuaalne.

Tõendatuse kindlus

Kui kindel võib kokkuvõttes olla sekkumise mõju tõendatuses?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Üldine tõendatuse aste on madal. Järeldus põhineb vaid kolmel väikese osalejate arvuga uuringul.
Esineb suur nihke risk (esines probleeme uuritavate randomiseerimisel, gruppides rakendati erinevaid interventsioone), tingituna valimist ei ole tulemused ekstrapoleeritavad kõikidele südamepuudulikkusega patsientidele.
Uuringute tulemusnäitajad on kaudselt seotud ravijuhendi käsitlusalas väljatoodud tulemusnäitajatega.
Kõik kontrollgrupi patsiendid said samuti nõustamist füüsilise aktiivsuse osas. Seega annavad ka kontrollgrupi tulemused indikatsiooni nõustamise mõjust.

Töörühm pidas teadusandmeid kasu ja kahju kohta üsna ebakindlateks.

Väärtushinnangud

Kas see, kuivõrd inimesed (inimeste erinevad alarühmad) peamisi tulemusi väärtustavad, varieerub või kui ebakindlad me nende hinnangutes oleme?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Patsientide jaoks on kindlasti olulised elukvaliteeti ja füüsilist võimekust puudutavad tulemusnäitajad.

Mõjude tasakaal

Kas sekkumise soovitud ja soovimatu mõju vahekord viitab sekkumise või võrdlus(tegevuse) ülekaalule?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendatuse aste on käsitletud kolme uuringu puhul madal või väga madal. Samas ei ole sekkumisel olulisi negatiivseid mõjusid. Samuti on sekkumisel tulemusnäitajate osas siiski positiivne mõju.

Töörühm pidas individuaalse, patsiendi seisundit arvestava nõustamise kasu ja kahju suhet positiivseks. Positiivse kasu ja kahju suhte tagamiseks peeti vajalikuks täpsema lisamaterjali koostamist rahvusvaheliste juhendite alusel

Vajaminevad ressursid

Kui suur on ressursivajadus (kulud)?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Ressursikulukust ei ole uuringutes otseselt hinnatud. Kaudselt saab sekkumiseks vajalikku tööjõukulu hinnata võttes aluseks motiveeriva intervjueerimise kursuse keskmise sessioonide arvu ja spetsialisti palga.
Sarnaselt kehakaalu alasele nõustamisele on vaja pädevust ja tervishoiutöötajate aega.

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Milline on ressursivajaduse (kulude) tõendatusse aste?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Ressursikulukust ei ole uuringutes otseselt hinnatud.

Kulutõhusus

Kas sekkumise kulutõhusus soosib sekkumist või võrdlust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Kulu-efektiivsust ei ole käsitletud uuringutes hinnatud.

Võrdsed võimalused

Kuivõrd sekkumine mõjutab tervisevõimaluste võrdsust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Uuringutes ei olnud ebavõrdsust sekkumise kättesaadavuse osas hinnatud, kuid see võib sõltuda inimese elukohast ja ravikindlustuse olemasolust. Samuti sõltub sekkumise efektiivsus patsiendi sotsiaalsest toetusest ning kodustest võimalustest kehalise koormuse tõstmiseks.

Vastuvõetavus

Kas sekkumine on huvitatud osapooltele vastuvõetav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

MI intervjueerimise kursus nõuab patsiendilt aktiivset osalemist, mis võib mitmete krooniliste haigustega patsiendile olla koormav.
Schertz et al 2019 a uuringus pidasid 19st diastoolse südamepuudulikkusega patsiendist, kes kaasati MI uuringusse, enamus sekkumist aksepteeritavaks, 90% pidasid sekkumist füüsilist aktiivsust puudutavate eesmärkide seadmisel kasulikuks. 79% raporteerisid füüsilise aktiivsuse kasvu võrreldes eelmise aastaga (Schertz et al., 2019).
Schertz et al 2019 a uuringu kavand nägi ette 7 motiveeriva intervjueerimise visiiti, keskmine tegelik visiitide arv oli 6,5, mis viitab heale ravisoostumusele uuringualuste poolt. 90% uuringualustest võtsid osa vähemalt 6 visiidist (Schertz et al., 2019)

Teostatavus

Kas sekkumine on teostatav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

MI kursuse läbiviimine eeldab nõustajalt spetsiaalset ettevalmistust. Eestis ei ole hetkel tõenäoliselt piisaval arvul vajaliku ettevalmistusega inimesi.

Hinnangute kokkuvõte

Hinnang

Probleem

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovitud mõju

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

Soovimatu mõju

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Väärtushinnangud

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Mõjude tasakaal

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevad ressursid

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Kulutõhusus

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Võrdsed võimalused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Vastuvõetavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Teostatavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovituse tüüp

Tugev soovitus teha

Kokkuvõte

Soovitus

17. Nõustage kõiki kroonilise südamepuudulikkusega patsiente regulaarse kehalise aktiivsuse teemal (täpsemaid soovitusi kroonilise südamepuudulikkusega patsiendi kehalise aktiivsuse osas vt lisast 3 „Kehalise aktiivsuse soovitused“).

Tugev positiivne soovitus, madal tõendatuse aste.

Kaalutlused alamrühmade osas

Rakenduskaalutlused

Jälgimine ja hindamine

Edasiste/täpsustavate uuringute vajadus

Kasutatud kirjandus

1. Motivational interviewing to change quality of life for people with chronic heart. International journal of nursing studies; 2008

2. An Exercise Counseling Intervention in Minority Adults With Heart Failure.. Rehabilitation nursing : the official journal of the Association of Rehabilitation; 2017

3. National Institute for Health and Care Excellence. Chronic heart failure in adults: diagnosis and management [NG106]. 2018

4. Motivational interviewing can support physical activity in elderly patients with. ESC heart failure; 2019

5. Effects of exercise training on health status in patients with chronic heart . JAMA; 2009

6. Motivational interviewing to promote physical activity for people with chronic heart. Journal of advanced nursing; 2005

7. Efficacy of home-based exercise programmes for people with chronic heart failure: a . European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation : official journal ; 2009

8. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail; 2016

9. Factors related to morbidity and mortality in patients with chronic heart failure . Circulation. Heart failure; 2012

10. SIGN 147. Management of chronic heart failure. 2016

11. National Heart Foundation of Australia and Cardiac Society of Australia and New Zealand: Guidelines for the Prevention, Detection, and Management of Heart Failure in Australia 2018. Heart Lung Circ; 2018

12. Exercise training improves exercise capacity and diastolic function in patients with . Journal of the American College of Cardiology; 2011

13. Physical Activity and Prognosis in the TOPCAT Trial (Treatment of Preserved Cardiac . Circulation; 2017

14. Physical therapy in heart failure with preserved ejection fraction: A systematic . European journal of preventive cardiology; 2016