Küsimus

Should (üle minna) ARNI ravile vs. jätkata esmavaliku ravimitega be used for langenud süstoolse funktsiooniga SP patsientidel, kelle sümptomid rasked või süvenevad?

Sihtrühm:

langenud süstoolse funktsiooniga SP patsientidel, kelle sümptomid rasked või süvenevad

Sekkumine:

sotsiaalvõrgustiku põhine lähenemine

Võrdlus:

standardravi/kohapõhine testimine/võrdlusgrupp puudub

Peamised tulemusnäitajad:

Üldsuremus HFrEF

Südamepuudulikkusega seotud hospitaliseerimine

Kardiovaskulaarsuremus HFrEF

Sümptomaatline hüpotensioon

Neerufunktsioon langus

Oluline hüperkaleemia K>6,0 mmol/L

Hüperkaleemia (K >5.5 mmol/l)

Angioödeem

NYHA klass

Füüsiline võimekus

Kontekst:

Kas kõigile vähenenud väljutusfraktsiooniga kroonilise südamepuudulikkusega täiskasvanud patsientidele, kelle südamepuudulikkuse sümptomid on vaatamata esmavaliku ravimite kasutamisele rasked või süvenevad, tuleb parema ravitulemuse saamiseks üle minna angiotensiini retseptori neprilüsiini inhibiitori (ARNI) kasutamisele või mitte?

Taust:

<div data-contents="true"><div class="" data-block="true" data-editor="9rsrb" data-offset-key="1rs5k-0-0"><div data-offset-key="1rs5k-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="1rs5k-0-0"><span data-text="true"> </span></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="9rsrb" data-offset-key="3ngh7-0-0"><div data-offset-key="3ngh7-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="3ngh7-0-0"><span data-text="true">Natriureetilistel peptiididel on tugev diureetiline, natriureetiline ja veresoonte silelihaseid lõõgastav toime ning seetõttu võib nende kõrgem tase olla südamepuudulikkuse puhul soodne. Natriureetilisi peptiide inaktiveerib rakumembraani endopeptidaas neprilüsiin, mille inhibiitorit (sakubitriil) kombinatsioonis valsartaaniga (ARNI) on hinnatud kliinilistes uuringutes südamepuudulikkuse patsientidel.</span></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="9rsrb" data-offset-key="dp4h2-0-0"><div data-offset-key="dp4h2-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="dp4h2-0-0"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="9rsrb" data-offset-key="97nlg-0-0"><div data-offset-key="97nlg-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="97nlg-0-0"><span data-text="true">Rahvusvahelised kroonilise südamepuudulikkuse ravijuhendid näevad angiotensiini retseptori blokaatori ja neprilüsiini inhibiitori (ARNI) kasutamist ette vähenenud väljutusfraktsiooniga kroonilise südamepuudulikkusega patsientidel, kes on eelnevalt saanud maksimaalses talutavas annuses AKEI või ARB-i, beeta-adrenoblokaatorit ja mineralokortikoidi antagonisti ning on selle ravi foonil jätkuvalt sümptomaatilised ( 1 6 8 10 15 ). Juhendite viimastes uuendustes soovitatakse kaaluda ravi alustamist ARNI-ga patsientidel, kes on hospitaliseeritud südamepuudulikkuse esmase diagnoosi või dekompensatsiooniga, ilma eelneva AKEI/ARB määramise ja ülestiitrimiseta( 68 )( 14 ) .</span></span></div></div></div>

Määramine

Probleem

Kas probleem on prioriteetne?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Olulisemad hetkel kehtivad erinevate riikide poolt välja antud kroonilise südamepuudulikkuse ravijuhendid näevad ette, et ARNI kasutamine on näidustatud HFrEF patsientidel, kes on eelnevalt saanud maksimaalses talutavas doosis AKE/ARB-i + BB+ MRA-d ning on ravi foonil sümptomaatilised (Ponikowski P, 2016)(NICE, 2018, NHFA CSANZ Heart Failure Guidelines Working Group, 2018, Yancy CW, 2017)(SIGN, 2016).
Töörühm pidas antud kliinilist küsimust prioriteetseks. Ravijuhendis on vaja välja tuua, mis patsientidele sobib ARNI-le üleviimine. ESC 2016.aasta ravijuhendis käsitletakse ARNI kasutamist sümptomaatilistel patsientidel, mis vastab NYHA klassile II.

Soovitud mõju

Kui suur on eeldatav soovitud mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

ZHANG et al, 2020 Zhang et al 2020 aastal ilmunud metaanalüüs (Zhang et al., 2020) hõlmab 6 randomiseeritud topelpimendatud kontrollitud uuringut. Uuringu eesmärk on võrrelda ARNI ja RAAS-inhibiitorite (AKE/ARB) toimet südamepuudulikkusega patsientidel. Jälgimisperiood 8 nädalat kuni 35 kuud. Kaks RCT-d kuuest keskendus HFpEF patsientidele (PARAMOUNT-HF ja PARAGON-HF). HFrEF patsientide tulemusnäitajate analüüs põhines 3 RCT-d (n= 4687, n= 4711). Kõige suurema osakaalu ehk 97.9% moodustas üks RCT (PARADIGM-HF) (McMurray et al., 2014).PARADIGM-HF uurignusse kaasati sümptomaatilised südamepuudulikkusega patsiendid (NYHA II-IV) vasaku vatsakese väljutusfraktsiooniga <40%. Ühte kolmest RCT-st olid haaratud ka ägeda SP-ga patsiendid (PIONEER-HF) (n=440 ja n= 441).
Üldsuremus Langenud väljutusega südamepuudulikkusega patsientide üldsuremuse šansside suhe (odds ratio) oli 0,83 (95% CI 0,74- 0,92), NNT=38 Kardiovaskulaarsuremus Langenud väljutusega südamepuudulikkusega patsientide kardiovaskulaarsuremuse šansside suhe oli 0,78 (95% CI 0,69- 0,88), NNT=35 Südamepuudulikkusega seotud hospitaliseerimine Langenud väljutusega südamepuudulikkusega patsientide südamepuudulikkusega seotud hospitaliseerimise šansside suhe oli 0,77 (95% CI 0,68 - 0,87), NNT=32 Wang et al 2019 (Wang et al., 2019) metaanalüüsi põhirõhk oli hinnata ARNI mõju müokardi remodelleerumisele. Lisaks ehhokardiograafilistele tulemusnäitajatele hinnati ka NYHA klassi ning 6 minuti-kõnnitesti tulemuse muutust. Metaanalüüs põhineb kohort-uuringutel. NYHA klass 2 väikse osalejate arvuga kohortuuringu alusel (n=293) vähenes ARNI-grupis NYHA klass keskmiselt 0,82 ühiku võrra (95% CI -0,91-0,72). 6 minuti-kõnni-test 7 väikse osalejate arvuga (n=325) kohortuuringu alusel paranes 6 MKT tulemus keskmiselt 27,6 meetrit (95% CI 15,76 - 39,48). 27,6 meetrit on kliiniliselt oluline muutus (MID ehk minimal important difference)
Töörühma arvamusel võib sekkumisega kaasnevat kasu pidada suureks, sest uuringutes on näidatud üld- ja kardiovaskulaarse suremuse vähenemist ning hospitaliseerimiste langust patsientidel, keda on eelnevalt ravitud AKEI/ARB-idega ning kellel esinesid sümptomid (al NYHA II).

Soovimatu mõju

Kui suur on eeldatav soovimatu mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Ülal kirjeldatud Zhang et al metaanalüüs (Zhang et al., 2020) käsitles ka kõrvaltoimete esinemist. Sümptomaatiline hüpotensioon Langenud väljutusega südamepuudulikkusega patsientide sümptomaatilise hüpotensiooni suhteline risk 1,49 (95% CI 1,33-1,67). PARADIGM-HF uuringus, mis moodustas 97.9% Zhang et al metaanalüüsi kuulunud HFrEF patsientidest, ei erinenud hüpotensiooni tõttu uuringu katkestanud patsientide arv sekkumis- ning kontrollgrupis (O et al., 2018). NNH=22 Neeru funktsiooni langus (eGFR langus ≥35% või kreatiniini tõus ≥ 0.5 mg/dL JA eGFR langus ≥25% või seerumi kreatiniin >2.5 mg/dL) Langenud väljutusega südamepuudulikkusega patsientide neeru funktsiooni languse suhteline risk 0,79 (95% CI 0,67- 0,95). NNH=100 Hüperkaleemia (K >5.5 mmol/l) Langenud väljutusega südamepuudulikkusega patsientide hüperkaleemia tekkimise suhteline risk 1,04 (95% CI 0,84- 1,29). Oluline hüperkaleemia (K> 6,0 mmol/l) Tulemused olid esitatud agregeeritult HFpEF ja HFrEF patsientide kohta. Olulise hüperkaleemia tekke suhteline risk 0,76 (95% CI 0,65 - 0,89). NNH=83 Angioödeem Tulemused olid esitatud agregeeritult HFpEF ja HFrEF patsientide kohta. Angiödeemi suhteline risk 1,42 (95% CI 0,52- 3,87). Suurima patsientide arvuga PARADIGM-HF uuringus ei esinenud erinevust kontroll ning sekkumisgrupi vahel (RR 1,41, p= 0,36). PARADIGM-HF uuringus leiti, et ARNI gruppi randomiseeritud patsientide hulgas oli vähem neid, kes katkestasid kõrvaltoimete tõttu ravi (10.7% vs. 12.3%, P=0.03). Samuti oli neeru funktsioon languse tõttu ravi katkestanute hulk ARNI grupis väikesm kui kontrollgrupis (0.7% vs. 1.4%, P=0.002). PARADIGM-HF uuringusse randomiseeriti ainult need patsiendid, kelle kohta oli eelnevalt teada, et nad talusid 2 nädala jooksul ravi enalapriili (10mg x2) ja 2 nädala jooksul ARNI-ga (100mg x2). Selle tagamiseks eelnes randomiseerimisele run-in perioodid (2 nädalat + 2 nädalat). Randomiseeriti ainult patsiendid, kes talusid ravi mõlema nii enalapriiliga kui ka ARNI-ga. 10,5% patsientidest loobus enalapriili run-in perioodi jooksul ning 9,3% ARNI run-in perioodi jooksul. Spannella et al 2020 a metaanalüüs uuris ARNI mõju neerufunktsioonile erinevate kardiovaskulaarhaigustega patsientidel. (Spannella et al., 2020) Leiti, et ARNI grupis oli madalam neerufunktsiooni languse risk (šansside suhe = 0.70 (95% CI 0.57–0.85), P < 0.001). Kang et al metaanalüüs hõlmas kroonilise neerupuudulikkusega SP patsiente. Kõrvaltoimete esinemissagedus ei erinenud sekkumis- (ARNI) ning kontrollgrupis (AKE/ARB). Samuti leiti, et sekkumisgrupis paranes statistiliselt oluliselt eGFR (MD = 1.90, 95% CI (0.30, 3.50), P = 0.02). (Kang et al., 2020)

Tõendatuse kindlus

Kui kindel võib kokkuvõttes olla sekkumise mõju tõendatuses?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad


Zhang et al metaanalüüsis toodud tulemusnäitajad üldsuremus, kardiovaskulaarsuremus ning SP-ga seotud hospitaliseerimine on kõrge tõendatuse astmega.
Wang et al metaanlüüsis esitatud tulemusnäitajad NYHA klassi ning 6MKT muutus oli lähuvalt uuringute disainis madala tõendatuse tasemega.

Töörühm pidas tõendatuse astet kõrgeks, lähtudes asjaolust, et uuringutesse kaasati sümptomaatilised (al NYHA II) patsiendid, kes said eelnevalt ravi AKEI/ARB-iga, seega tegemist on otsese tõendusega.

Väärtushinnangud

Kas see, kuivõrd inimesed (inimeste erinevad alarühmad) peamisi tulemusi väärtustavad, varieerub või kui ebakindlad me nende hinnangutes oleme?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Kroonilise südamepuudulikkusega patsientidele on eeldatavasti olulised kõik esitatud tulemusnäitajad. Kõrvaltoimete osas on patsiendi jaoks olulisemad eelkõige sümptomaatiline hüpotensioon ja angiödeem ning vähem eGFR-i ja seerumi kaaliumi sisalduse muutus.

Mõjude tasakaal

Kas sekkumise soovitud ja soovimatu mõju vahekord viitab sekkumise või võrdlus(tegevuse) ülekaalule?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Sekkumisgrupis olid mitmed tulemusnäitajad paremad võrreldes kontrollgrupiga ja kõrvaltoimetest esines oluliselt sagedamini hüpotensiooni, samas ravi katketajaid ei olnud rohkem

Vajaminevad ressursid

Kui suur on ressursivajadus (kulud)?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Sekkumise kulu ei ole võimalik täpselt hinnata, kuna Eestis ei ole värskeid uuringuid selle kohta kui suur on langenud süstoolse väljutusega südamepuudulikkusega patsientide arv.
Eestis on müügil üks ARNI gruppi kuuluv ravim Entresto (sakubitriil/valsartaan) kolmes erinevas suuruses. 75% ja 90% soodustus kehtib I50 diagnoosiga.
Soodustuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
1. EF<35%
2. NYHA II-IV
3. Eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud Euroopa ravijuhendi järgse AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalse talutava annusega)
5. Vähemalt kolme kuu jooksul kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga.
6. Raviskeemis MRA
Töörühma arvamusel kaasneb sekkumisega suur kulu.
EHK 2015.a raviarvete statistika andmetel oli põhi- või kaasuva kroonilise südamepuudulikkuse (I50) diagnoosiga patsiente 46 276. Tuginedes teaduskirjandusele (Lainscak 2016)[1], võiksid 10% südamepuudulikkusega patsientidest olla sobilikud raviks sakubitriil/valsartaaniga ehk raviks sobivaid patsiente võiks potentsiaalselt olla kuni 4628. Täiendavalt 2016. aastal tehtud analüüsis leidis EHK raviarvete andmebaasist elusolevad isikud, kellel alates 2010. a on olnud raviarvetel diagnoos I50 põhi- või kaasuva diagnoosina ja kes on saanud 2015. a. vähemalt ühe retsepti AKE või ARB klassi ravimile. Selliseid isikuid oli 4470. Seega on kokkuvõttes tõenäoline, et kasutades sakubitriil/valsartaani esimese ravivalikuna, on potentsiaalseid patsiente u 4500. Haigekassa ravimistatistika andmetel sai 2019. a sakubitriil/valsartaaniga ravi 375 isikut ning 2020 I-III kvartali jooksul 482 isikut. 4000 inimese täiendav ravi ramipriili (enim kasutatav AKE-inhibiitor Eestis) asemel sakubitriil/valsartaaniga tähendaks lisakulu ravikindlustuse eelarvele 3 kuni 4,8 mln eurot aastas vastavalt, kas lähtudes keskmisest retseptikulust ravimistatistika andmetel või ravimite maksimaalsetest annustest.
Lisainfona soovitame tutvuda sakubitriil/valsartaani käsitlenud ravimikomisjoni protokollidega: 7.11.2016 , 10.07.2017 , 20.11.2017 ja 11.09.2019.
2015. a ravialase statistika alusel oli I50 diagnoosiga 46000 patsienti. Teaduskirjanduse põhjal arvatakse, et 10% neist patsientidest võiksid olla sobilikud raviks ARNI-ga. On tõenäoline, et kui me kasutaksime ARNIt esimese ravivalikuna, oleks aastas u 4000 patsienti ja selle lisakulu oleks 3-4,8 miljonit eurot aastas. Haigekassa arvates on ARNI vastuvõetav ainult siis, kui AKEI/ARBi on eelnevalt efektita kasutatud ja isegi sellel juhul on kahtlane, kas see on kuluefektiivne.

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Milline on ressursivajaduse (kulude) tõendatusse aste?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Tõendus ARNi kulukuse ja kuluefektiivsuse kohta baseerub Eestis läbiviidud kuluefektiivsuse analüüsi andmeil.

Kulutõhusus

Kas sekkumise kulutõhusus soosib sekkumist või võrdlust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Gaziano et al 2016 a uuring käsitles sakubitriil/valsartaani ravi kulutõhusust langenud süstoolse funktsiooniga patsientidel USA-s (TA et al., 2016). Leiti, et ravides 1000 patsienti ARNI-ga, saaks 30 aasta jooksul ära hoida 220 hospitaliseerimist. Sakubitriil/valsartaani kulu oleks võrreldes enalapriiliga $35 512 suurem ja QALY 0.78 suurem. Täiendkulu tõhususe määr (ICER) oleks QALY kohta $45 017. Uurijad Park et al hindasid sakubitriil/valsartaani ravi kulutõhusust HFrEF patsientidel Lõuna-Koreas (SK et al., 2019). Leiti, et võrreldes enalapriiliga pikeneks keskmine eluiga sakubitriil/valsartaan raviga keskmiselt 8 kuud ning võidetaks 0,59 QALY-t. Täiendkulu tõhususe määr oleks ühe QALY kohta $12,722. Eestis ei ole vastavat analüüsi läbi viidud.
Töörühm võttis arvesse soovituse koostamisel Eestis läbiviidud ARNI kulutõhususe analüüsi:
Ravikindlustuse perspektiivist võidavad sakubitriil/valsartaani koos standardraviga saavad kroonilise südamepuudulikkusega patsiendid, kelle vasaku vatsakese väljutusfraktsioon on ≤ 35% ning keda on eelnevalt ravitud AKE inhibiitorite või ARB-idega, võrreldes AKEI-id koos standardraviga saavate patsientidega, 0,22-0,38 QALY-t. Müügiloahoidjaga sõlmitud konfidentsiaalne hinnalepe (mis sisaldab täiendavaid ravimi hinda mõjutavaid riskijagamise meetmeid) tulemusel on ravimi kulutõhusus piiripealselt aktsepteeritav (ca 20 000 eurot QALY kohta). Sellist näitajat on ravimikomisjon aktsepteerinud olukorras, kus ravi kättesaadavus on piiratud vaid nende patsientidega, kelle eelnev adekvaatsetes annustes ravi (AKE/ARB + BB + MRA) ei ole olnud tulemuslik. Kui piiranguid leevendada, siis muutuvad ka ootused kulutõhususe näitajale - komisjon on pidanud kohaseks ka <15 000 eurot/QALY kohta. Lisaks tuleb analüüsi tulemustesse suhtuda ettevaatusega, sest andmed põhinevad uuringul, mille tulemuste representatiivsuse osas on mitmeid küsitavusi ning majandusmudelis on 27 kuu ravi tulemusi modelleeritud väga pika ajaperioodi vältel.

Võrdsed võimalused

Kuivõrd sekkumine mõjutab tervisevõimaluste võrdsust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

ARNI-ga ravi alustades on vajalik raviannuse järk-järguline tõstmine, mis vajab enamasti meditsiinipersonali järelvalvet ja juhendamist. Seega on halvema arstiabi kättesaadavusega patsientidel keerulisem saavutada sihtmärk doose ning maksimaalset ravivastust.

Vastuvõetavus

Kas sekkumine on huvitatud osapooltele vastuvõetav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendusmaterjalist selgus, et kroonilise südamepuudulikkusega patsientide puhul on ARNI tarvitajate seas kõrvaltoimete tõttu ravi katkestamine pigem madal ja sarnaneb platseebogrupis ravi katkestamisele. Seetõttu võiks järeldada, et ARNI kasutamine sihtrühma patsientide jaoks on pigem aktsepteeritav.
Tõenäoliselt on tegemist vastuvõetava sekkumisega, kuid vastuvõetavust võib mõjutada ravimi kõrge hind ja soodustuse saamiseks vajalike tingimuste täitmise vajadus.

Teostatavus

Kas sekkumine on teostatav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Ravi ARNI-ga on vähenenud väljutusfraktsiooniga kroonilise südamepuudulikkusega patsientide puhul kergesti teostatav ning võrreldav AKE/ARB ravi läbiviimisega.

Ravi ARNI-ga on vähenenud väljutusfraktsiooniga kroonilise südamepuudulikkusega patsientide puhul teostatav ning võrreldav AKEI/ARB ravi läbiviimisega, seega tõenäoliselt ei teki sekkumise rakendatavusega probleeme.
Kardioloogilises praktikas on ravi korraldamine ARNI-ga võimalik ja teostatav. ARNI lülitamisel raviskeemi perearstipraktikas tuleb arvestada, et esmalt peab olema tehtud kas ehhoKG EF-i hindamiseks, et piiritleda kasu saavate patsientide sihtrühm (HFrEF) - selle kättesaadavus üle Eesti on varieeruv. Lisaks toodi rakendavust piirava faktorina välja see, et praegu tohib ravi ARNI-ga alustada vaid kardioloog, kuid kardioloogide kättesaadavus Eestis on piirkonniti erinev. Need mõlemad faktorid võivad mõjutada ARNI-ravi kättesaadavust Eestis.

Hinnangute kokkuvõte

Hinnang

Probleem

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovitud mõju

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

Soovimatu mõju

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Väärtushinnangud

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Mõjude tasakaal

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevad ressursid

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Kulutõhusus

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Võrdsed võimalused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Vastuvõetavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Teostatavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovituse tüüp

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Kokkuvõte

Soovitus

25. Vasaku vatsakese vähenenud väljutusfraktsiooniga sümptomaatilistele (alates NYHA II funktsionaalsest klassist) kroonilise südamepuudulikkusega patsientide puhul, kellel on varem kasutatud angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorit (AKEI) või südamepuudulikkuse näidustusega angiotensiini retseptori blokaatorit (ARB) ning kes seda talusid, minge vastunäidustuste puudumisel AKEI/ARB-iga ravilt üle angiotensiini retseptori blokaatori ja neprilüsiini inhibiitori kombinatsioonile (ARNI).

Nõrk positiivne soovitus, kõrge tõendatuse aste

Kaalutlused alamrühmade osas

PARADIGM-HF uuringu alagruppide analüüsil leiti, et NYHA I ja II klassi patsientidel olid tulemusnäitajad sekkumisgrupis paremad, samas kui NYHA III ja NYHA IV patsientidel statistiliselt olulist erinevust gruppide vahel ei olnud. Muude alagruppide lõikes (age, sex, race, region, eGFR, diabetes, SBP, LVEF, AF, NT-proBNP, HTN, prior use of ACE, prior use of aldosterone antagonist, prior HF hospitalization) statistiliselt olulist erinevust ei leitud.

Rakenduskaalutlused

Jälgimine ja hindamine

Edasiste/täpsustavate uuringute vajadus

Peamine tõendusmaterjal ARNI efektiivsuse ja ohtutuse kohta pärineb PARADIGM-HF uuringust, kus kontrollgrupis kasutati enalapriili. Teiste südamepuudulikkuse näidustusega AKE/ARB-de osas on tõendusmaterjal väga väike.

Kasutatud kirjandus

1. Cost-Utility Analysis of Sacubitril/Valsartan Use Compared With Standard Care in . Clinical therapeutics; 2019

2. Effect of sacubitril/valsartan on renal function: a systematic review and. ESC heart failure; 2020

3. 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Optimization of Heart Failure Treatment: Answers to 10 Pivotal Issues About Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Expert Consensus Decision Pathways. J Am Coll Cardiol; 2017

4. Efficacy and safety of sacubitril-valsartan in heart failure: a meta-analysis of. ESC heart failure; 2020

5. National Institute for Health and Care Excellence. Chronic heart failure in adults: diagnosis and management [NG106]. 2018

6. Effects of the Angiotensin-Receptor Neprilysin Inhibitor on Cardiac Reverse. Journal of the American Heart Association; 2019

7. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail; 2016

8. Incidence, Predictors, and Outcomes Associated With Hypotensive Episodes Among Heart . Circulation. Heart failure; 2018

9. SIGN 147. Management of chronic heart failure. 2016

10. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. PARADIGM-HF trial.. The New England journal of medicine; 2014

11. National Heart Foundation of Australia and Cardiac Society of Australia and New Zealand: Guidelines for the Prevention, Detection, and Management of Heart Failure in Australia 2018. Heart Lung Circ; 2018

12. Effects of sacubitril/valsartan in patients with heart failure and chronic kidney. European journal of pharmacology; 2020

13. Cost-effectiveness Analysis of Sacubitril/Valsartan vs Enalapril in Patients With . JAMA cardiology; 2016