Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnangUuritavate arvMõjuTõendatuse asteOlulisus
Uuringute arvUuringukavandNihke tõenäosusTõenduse ebakõlaTõenduse kaudsusTõenduse ebatäpsusMuud kaalutlusedD-vitamiini 10 mcg või 100 mcgmuu annusSuhteline
(95% CI)
Absoluutne
(95% CI)
Kõrvaltoimete esinemine D-vitamiini annuste 10 mcg vs 100 mcg vs 2500 mcg kasutamisel
11
randomiseeritud uuringud
suura
väike
väike
suurb
puudub
3-aastasesse uuringusse kaasati 373 tervet täiskasvanut (vanus 55-70), kelle seerumi 25OHD oli vahemikus 30-125 nmol/L (keskmine 70,8). Uuritavad said vastavalt 10mcg, 100mcg või 2500mcg D vitamiini. Uuringu vältel hinnati 8 korral järgmisi parameetreid: seerumi 25OHD, Ca, albumiini, PTH, Crea, ASTja ALT. Kerge hüperkaltseemia (2.56-2.64 mmol/L) tekkis 15 uuritaval (4%) (400: 0%, 4000: 3%, 10 000: 9%, P = .002); hüperkaltsiuuria tekkis 87 uuritaval (23%) (400: 17%, 4000: 22%, 10 000: 31%, P = .01). Kõrvaltoimed esinesid 365 uuritaval (97.9%) kuid erinevusi gruppide vahel polnud.

Madal
D-vitamiini mõju suremusele: D-vitamiin < 800TÜ/päevas vs > 800 TÜ/päevas vs platseebo
392
randomiseeritud uuringud
suurc
väike
väike
suurd,e
puudub
Tehti 2 alagrupi analüüsi: ühte oli kaasatud 50 437 uuritavat (13 uuringut), kellest osa sai D vitamiini annuses < 800TÜ/päevas ja teised platseebot või interventsioon puudus. D vitamiini grupis vähenes suremus olulisel määral (RR 0.92 (95% CI, 0,87...0,97); P = 0.005. Teise alagrupi analüüsi oli kaasatud 25558 uuritavat (26 uuringut), kelles osa said D vitamiini annuses > 800TÜ/päevas ja teised platseebot või interventsioon puudus. Suremus gruppide vahel ei erinenud (RR 0,96 (95% CI 0,92...1,00); P = 0,07. Alagruppide analüüse omavahel võrreldes leiti, et erinevust väiksema ja suurema annuse kasutajate vahel polnud: (Chi2 = 1,37; P = 0,24).

Madal
Pikaajalise (> 3a) D-vitamiini kasutamise mõju suremusele: < 800TÜ/päevas vs > 800 TÜ/päevas vs platseebo
423
randomiseeritud uuringud
väike
väike
suurf
suurg
puudub
Pikajalise D vitamiini kasutamise mõju suremusele suunatud uuringus tehti muuhulgas ka 2 alagrupi analüüsi: ühte oli kaasatud 57 781 uuritavat, kellest osa sai D vitamiini annuses < 800TÜ/päevas ja teised platseebot või interventsioon puudus. D vitamiini grupis vähenes suremus 0.93 (0.89–0.98) (RR 0,93 (95% CI, 0,89...0,98); P = 0.003. Teise alagrupi analüüsi oli kaasatud 9583 uuritavat, kelles osa said D vitamiini annuses > 800TÜ/päevas ja teised platseebot või interventsioon puudus. Suremus gruppide vahel ei erinenud (RR 0,95 (95% CI 0,89...1,03); P = 0,2. Alagrupi analüüse omavahel võrreldes leiti, et erinevust väiksema ja suurema annuse kasutajate vahel polnud: (P = 0,61).

Madal
D-vitamiini mõju luumurdudele: < 800TÜ/päevas vs > 800 TÜ/päevas vs kõrgdoosis manustamine 1x aastas vs kõrgdoosis manustamine muu sagedusega vs platseebo
144
randomiseeritud uuringud
väike
väike
suurf
suurg
puudub
Tehti 4 alagrupi analüüsi: igas grupis said pooled platseebot ja teised vastavalt 1. rühm: D-vitamiini ≥800 TÜ/päevas: erinevust rühmade vahel polnud (RR 1.04 (95% CI 0.86-1.25)); 2.rühm D-vitamiini <800TÜ/päevas: erinevust rühmade vahel polnud (RR 1.10 (95% CI 0.87-1.39)); D-vitamiini kõrgdoosis 1x aastas: erinevust rühmade vahel polnud (RR 0,49 (95% CI 0.04-5,88)); D-vitamiini kõrgdoosis muu sagedusega: erinevust rühmade vahel polnud (RR 0,79 (95% CI 0.64-0,99)). Alagrupi analüüse omavahel võrreldes leiti, et erinevust väiksema ja suurema annuse kasutajate vahel polnud: (P = 0,15).

Madal

CI: usaldusintervall

Selgitused

a. ei võetud arvesse kõiki kõrvaltoimeid, vaid ainult valitud
b. uuritavad võisid lisaks manustada täiendavalt 10mcg D vitamiini päevas, mis võis uuringutulemusi mõjutada
c. suur osa kaasatud uuringutest on sponsoreeritud ravimitööstuse poolt
d. 24 uuringus 38-st (61%) olid uuritavateks eakad, kes pole meie juhendi sihtgrupp
e. üle pooltes kaasatud uuringutest (54%) said uuritavad lisaks D vitamiinile ka Ca, see võib tulemusi mõjutada
f. otseselt ei võrreldud tulemusnäitajana D vitamiini annuseid omavahel
g. suur osa kaasatud patsientidest on eakad (keskmine vanus >60) ja paljud said lisaks D vitamiinile kaltsiumi, mis võib tulemust mõjutada

Viited

1.Billington EO, Burt LA,Rose MS et al. Safety of high-dose vitamin D supplementation: secondary analysis of a randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab ; 2020.
2.Bjelakovic G, Gluud LL,Nikolova D et al. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database Syst Rev; 2014.
3.Zheng Y, Zhu J,Zhou M,Cui L,Yao W,Liu Y. Meta-analysis of long-term vitamin D supplementation on overall mortality. PLoS One; 2013.
4.Zhao JG, Zeng XT,Wang J,Liu L. Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA; 2017.