Küsimus

Kas kasutada SCORE või SCORE2 kardiovaskulaarse haiguse riski hindamine?

Sihtrühm:

kardiovaskulaarse haiguse riski hindamine

Sekkumine:

sotsiaalvõrgustiku põhine lähenemine

Võrdlus:

standardravi/kohapõhine testimine/võrdlusgrupp puudub

Peamised tulemusnäitajad:

üldine riskitaseme hindamise täpsus (surmaga ja mitte surmaga lõppevate SVH sündmuste ennustamine)

tundlikkus (surmaga ja mitte surmaga lõppevate SVH sündmuste ennustamine)

esmaste SVH sündmuste (surmaga lõppevad) ennustamine

tundlikkus: esmaste SVH sündmuste (surmaga lõppevad) ennustamine

esmaste SVH sündmuste (mitte surmaga lõppevad) ennustamine

tundlikkus: esmaste SVH sündmuste (mitte surmaga lõppevad) ennustamine

suure SVH riskiga inimeste leidmine

Taust:

<div data-contents="true"><div class="" data-block="true" data-editor="3n55f" data-offset-key="o7th-0-0"><div data-offset-key="o7th-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="o7th-0-0"><span data-text="true">Eestis on südame-veresoonkonnahaiguste (SVH) riski hindamiseks olnud siiani kasutusel riskiskoor SCORE. 2021. aastal avaldas Euroopa Kardioloogide Selts uue SVH-de ennetamise ravijuhendi (3), milles soovitatakse kasutada tervetel, varasema SVH ja diabeedi diagnoosita 40–69-aastastel inimestel SVH riski hindamiseks riskiskoori SCORE2.</span></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="3n55f" data-offset-key="7cgom-0-0"><div data-offset-key="7cgom-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="7cgom-0-0"><br data-text="true"></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="3n55f" data-offset-key="9nuao-0-0"><div data-offset-key="9nuao-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="9nuao-0-0"><span data-text="true">SCORE-i abil saab välja arvestada kümne aasta jooksul surmaga lõppeva SVH kujunemise riski, kuid riskiskooris SCORE2 võetakse arvesse ka surmaga mittelõppevate SVH-de haiguskoormust, sest nende osatähtsus on aastatega aina kasvanud. Lisaks nüüdisajastati SCORE2 väljatöötamisel riskiskoori sobivust tänapäevaste SVH-de avaldumusega, et see vastaks paremini Euroopa praegusele elanikkonnale. Seetõttu jagatakse SCORE2-s riigid nelja riskirühma: väikese, keskmise, suure ja väga suure SVH riskiga riigid. Eesti kuulub suure riskiga riikide hulka. Kui SCORE-is arvestatakse üldkolesterooli sisaldust, siis SCORE2 puhul vaadatakse mitte-HDL-kolesterooli sisaldust. Mõlemas riskiskooris võetakse lisaks arvesse sugu, vanust, suitsetamist ja süstoolset vererõhku.</span></span></div></div></div>

Määramine

Probleem

Kas probleem on prioriteetne?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

2021. aastal avaldas Euroopa Kardioloogide Selts uue südame-veresoonkonna haiguste (SVH) ennetamise ravijuhendi, milles soovitatakse kasutada tervetel, varasema SVH ja diabeedi diagnoosita 40–69-aastastel SVH riski hindamiseks riskiskoori SCORE2.
Tegemist on uue soovitusega. Varem oli kasutusel riskiskoor SCORE, mis arvestas riski saada kümne aasta jooksul surmaga lõppev SVH. SCORE2 arvestab ka mitte surmaga lõppevate SVH-de haiguskoormust ja nende osatähtsus on aastatega aina kasvanud. SCORE2 välja töötamisel kaasajastati riskiskoori sobivust tänapäevaste SVH-de avaldumustega, et see vastaks paremini praegusele Euroopa elanikkonnale. Kui SCORE jagas riigid väikese ja suure riski rühmadesse, siis SCORE2-s jagatakse riigid nelja riskirühma: väike, keskmine, suur ja väga suur. Eesti kuulub suure riskiga riikide hulka.

Mõlemad riskiskoorid võtavad arvesse sugu, vanust, suitsetamisstaatust ja süstoolset vererõhku, kuid SCORE vaatab üldkolesterooli taset ning SCORE2 mitte-HDL kolesterooli taset.

Eesti ravijuhendi koostamisel võeti selle küsimuse puhul eeskujuks 2021. aastal avaldatud Euroopa Kardioloogide Seltsi ravijuhend “2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice ” (https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/2021-ESC-Guidelines-on-cardiovascular-disease-prevention-in-clinical-practice).

Lisaks tehti ka värskema tõendusmaterjali otsing, mille tulemusena leiti üks teemakohane uuring. Kuna SCORE2 riskiskoori kasutamise soovitus on väga uus, siis on arusaadav, et tõendusmaterjali kahe riskiskoori võrdlemise kohta on vähe.

Soovitud mõju

Kui suur on eeldatav soovitud mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

Võrreldes SCORE-ga, hindas SCORE2 statistiliselt oluliselt täpsemini üldist SVH riskitaset (p < 0,001). Samuti oli SCORE2 täpsem selliste esmaste SVH-de esinemise ennustamisel, mis ei ole surmaga lõppevad. (SCORE2 working group, 2021)

Mõlemas kaasatud uuringus (SCORE2 working group, 2021, Ferraz-Amaro I, 2021) toodi välja, et SCORE2 määras oluliselt rohkem ja täpsemini inimesi suure SVH riski rühma.
Uuringus olid tulemused statistiliselt olulised (muutus oli väga väike), kuigi kaheldav kas ka kliiniliselt oluline. Natukene täpsem tõenäoliselt on. SCORE2 annab kõrge ja väga kõrge riskiga inimeste puhul täpsema vastuse.
Kasutamine ei ole SCOREst keerulisem.

Ei ole valideeritud Eestis.
Arutati, millised on mitte-HDL määramise võimalused üle Eesti. Järjest rohkem laboreid seda teevad ning tõenäoliselt varsti ei ole see enam probleem.

Soovimatu mõju

Kui suur on eeldatav soovimatu mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

SCORE ja SCORE2 ennustasid võrdväärselt selliste esmaste SVH-de esinemise riski, mis on surmaga lõppevad (SCORE2 working group, 2021).

Tõendatuse kindlus

Kui kindel võib kokkuvõttes olla sekkumise mõju tõendatuses?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Andmed põhinevad kahel jälgimisuuringul. Üks neist võttis andmed (pea ühe miljoni inimese kohta) Ühendkuningriigi anonüümsest esmatasandi patsientide andmebaasist (SCORE2 working group, 2021). Teise uuringusse kaasati 1168 reumatoidartriidiga patsienti (Ferraz-Amaro I, 2021). Reumatoidartriidiga inimestel on tavapopulatsiooniga võrreldes oluliselt suurem SVH tekke risk. Selle kliinilise küsimuse kontekstis on reumatoidartriidiga inimesi kaasav uuring kaudne tõendusmaterjal.

Tõendusmaterjali kvaliteet oli väga madal kuni madal. Kokkuvõtvalt hinnati tõendatuse astet madalaks.
Riigid on jagatud nelja riskirühma.
Ühendkuningriik kuulub SCORE2 riikide jaotuses väikese riskiga riikide sekka, kuid Eesti on suure riskiga riikide seas.
SCORE2 ei ole hinnatud Eesti populatsioonis.

Väärtushinnangud

Kas see, kuivõrd inimesed (inimeste erinevad alarühmad) peamisi tulemusi väärtustavad, varieerub või kui ebakindlad me nende hinnangutes oleme?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Ei tehtud eraldi süstemaatilist otsingut leidmaks uuringuid, mis käsitlevad, kuivõrd inimesed peamiseid tulemusnäitajaid väärtustavad.
Tõenäoliselt on patsientide jaoks oluline, et nende riski hinnatakse täpsemalt.

Mõjude tasakaal

Kas sekkumise soovitud ja soovimatu mõju vahekord viitab sekkumise või võrdlus(tegevuse) ülekaalule?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Tulemusnäitajate võrdlustes leiti, et tervetel 40–69-aastastel võiks SVH riski hindamiseks eelistada SCORE2-te. Peamise eelisena toodi mõlemas kaasatud uuringus välja, et SCORE2 leiab rohkem ja täpsemini üles inimesi, kes kuuluvad suure ja väga suure SVH riski rühma. Ka üldine riskitaseme ennustusvõime oli SCORE2-l täpsem.
Eelistada SCORE 2-e.

Vajaminevad ressursid

Kui suur on ressursivajadus (kulud)?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Eraldi vajaminevate ressursside uuringuid ei otsitud ning kaasatud uuringutes ressursivajaduse teemat ei käsitletud.
Täiendav kulu: töötajate teavitamine, riskiskooride trükkimine/avaldamine veebis, tarkvaraarendus.

Tarkvaraarendamist toetab haigekassa.

Kui leitakse rohkem kõrge kardiovaskulaarse riskiga inimesi, siis suureneb statiinravi vajadus. Võimalik, et pikemas perspektiivis kulud vähenevad, kui statiinravi varem alustatakse.

Esmased arvutused näitavad, et statiinide kasutamisega kulu on olemas. Kui pikaagselt modelleerida infarktide riski vähenemist, siis ei ole kulu suur, see on kuluefektiivne, aga kulu on olemas.

Töörühm jõudis järeldusele, et ei tea, mis võiks olla kulu.


Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Milline on ressursivajaduse (kulude) tõendatusse aste?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Eraldi vajaminevate ressursside uuringuid ei otsitud ning kaasatud uuringutes ressursivajaduse teemat ei käsitletud.

Kulutõhusus

Kas sekkumise kulutõhusus soosib sekkumist või võrdlust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Ei tehtud eraldi süstemaatilist otsingut kulutõhusust käsitlevate uuringute leidmiseks.

Võrdsed võimalused

Kuivõrd sekkumine mõjutab tervisevõimaluste võrdsust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Ei tehtud eraldi süstemaatilist otsingut võrdseid võimalusi käsitlevate uuringute leidmiseks.
Ebavõrdsus võib tekkida SCORE2 kasutuselevõtmise ulatuses - kus ei võeta kasutusele, seal ei hinnata riske nii täpselt.

Takistuseks võib olla mitte-HDL kolesterooli analüüsi kättesaadavus. Töörühm on seisukohal, et see tuleb laialdaselt kasutusele, juhendi valmimise ajaks.

Toodi ka välja, et ravikindlustamata inimeste võrdsust see vähendab.

Vastuvõetavus

Kas sekkumine on huvitatud osapooltele vastuvõetav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Ei tehtud eraldi süstemaatilist otsingut vastuvõetavust käsitlevate uuringute leidmiseks.

Teostatavus

Kas sekkumine on teostatav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Ei tehtud eraldi süstemaatilist otsingut teostatavust käsitlevate uuringute leidmiseks.
Materjalide eestikeelne kättesaadavus kõigile tervishoiutöötajatele.

Statiinravi võib soodustusega välja kirjutada, piiranguid ei ole.

Hinnangute kokkuvõte

Hinnang

Probleem

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovitud mõju

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

Soovimatu mõju

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Väärtushinnangud

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Mõjude tasakaal

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevad ressursid

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Kulutõhusus

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Võrdsed võimalused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Vastuvõetavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Teostatavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovituse tüüp

Tugev soovitus teha

Kokkuvõte

Soovitus

1. 40–65-aastasel inimesel kasutage kardiovaskulaarse riski hindamiseks riskiskoori SCORE2.
Tugev positiivne soovitus, madal tõendatuse aste

Kaalutlused alamrühmade osas

Rakenduskaalutlused

Jälgimine ja hindamine

Edasiste/täpsustavate uuringute vajadus

Kasutatud kirjandus

1. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. Eur Heart J; 2021

2. SCORE2 Assessment in the Calculation of Cardiovascular Risk in Patients with Rheumatoid Arthritis. Diagnostics (Basel); 2021