Küsimus

Kas ATH diagnoosimisel lastel ja noorukitel kasutada diagnostilise instrumendina Connersi 3-e või 5–15-e või QB-testi või The Brief Child and Family Phone Interview´i (BCFPI)?

Sihtrühm:

ATH diagnoosimiseks lastel ja noorukitel

Sekkumine:

sotsiaalvõrgustiku põhine lähenemine

Võrdlus:

standardravi/kohapõhine testimine/võrdlusgrupp puudub

Peamised tulemusnäitajad:

tundlikkus (BCFPI)

spetsiifilisus (BCFPI)

positiivne ennustusväärtus (BCFPI)

negatiivne ennustusväärtus (BCFPI)

tundlikkus (QbTest, Rootsi lapsed)

spetsiifilisus (QbTest, Rootsi lapsed)

positiivne ennustusväärtus (QbTest, Rootsi lapsed)

negatiivne ennustusväärtus (QbTest, Rootsi lapsed)

tundlikkus (QbTest, Rootsi noorukid)

spetsiifilisus (QbTest, Rootsi noorukid)

positiivne ennustusväärtus (QbTest, Rootsi noorukid)

negatiivne ennustusväärtus (QbTest, Rootsi noorukid)

tundlikkus (BCFPI, Ontario)

spetsiifilisus (BCFPI, Ontario)

positiivne ennustusväärtus (BCFPI, Ontario)

negatiivne ennustusväärtus (BCFPI, Ontario)

tundlikkus (Conners 3-SF, Austraalia)

spetsiifilisus (Conners 3-SF, Austraalia)

positiivne ennustusväärtus (Conners 3-SF, Austraalia)

negatiivne ennustusväärtus (Conners 3-SF, Austraalia)

tundlikkus (Conners 3-SF, Itaalia)

spetsiifilisus (Conners 3-SF, Itaalia)

Taust:

<div data-contents="true"><div class="" data-block="true" data-editor="cp459" data-offset-key="6c005-0-0"><div data-offset-key="6c005-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="6c005-0-0"><span data-text="true"> ATH-d diagnoosib psühhiaater. Diagnoos põhineb kliinilisel intervjuul lapse või nooruki ja tema hooldajaga, vajaduse korral ka lisahindamisvahenditega kogutud infol (26). Tõenduspõhise kognitiivse funktsiooni uuring võib anda täiendavat diferentsiaaldiagnostiliselt olulist infot, kuid ei ole ATH diagnoosi kinnitamise eelduseks. </span></span></div></div></div>

Määramine

Probleem

Kas probleem on prioriteetne?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Koostatava ravijuhendi (RJ) jaoks kaardistati ja hinnati AGREE II instumendiga kolm Euroopa- või rahvusvahelise erialaorganisatsiooni poolt koostatud RJ-t, et leida teaduslik tõendusmaterjal töörühma poolt püstitatud kliinilistele küsimustele vastamiseks ja soovituste andmiseks. AGREE II hinnangute alusel olid kaasamiseks piisava kvaliteediga kaks juhendit:
1) Ühendkuningriigi (NICE) juhend: Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management NICE guideline Published: 14 March 2018;
2) Ameerika (AAP) juhend: Wolraich ML, Hagan JF Jr, Allan C, Chan E, Davison D, Earls M et al (2019) Clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. Pediatrics.

Antud mõõdikutest (Conners 3, 5–15-R, QbTest, BCFPI) on kaasamiseks piisava kvaliteediga ravijuhendites mainitud vaid Conners 3-e. NICE (2019) juhendi sõnul ei peaks ATH diagnoos baseeruma ainuüksi hindamisskaalade või vaatluse andmetele, kuid hindamisskaalad nagu Connersi hindamisskaala ning „Tugevuste ja raskuste küsimustik“ on väärtuslik täiendus ning vaatlused (näiteks koolis) on kasulikud kui sümptomite osas on kahtlusi.


Soovitud mõju

Kui suur on eeldatav soovitud mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)

Kõrgeim sensitiivsus BCFPI-l just ADD ja ADHD alaskaaladel, vastavalt 0,80 ja 0,74. (Teistel alaskaaladel tagasihoidlikum.) ADD ja ADHD alaskaaladel ka kõrge positiivne ennustusväärtus, vastavalt 0,82 ja 0,81.
Tagasihoidlikumad olid tulemused spetsiifilisuse osas - ADD skaala spetsiifilisus 0,68 ja ADHD skaala spetsiifilisus 0,68 - ning negatiivse ennustusväärtuse osas ADD skaala NPV 0,65 ja ADHD NPV 0,58 (Andersson M, 2020).

BCFPI kolm tähelepanupuudulikkuse küsimust toimisid ADHD tuvastamisel samaväärselt hästi kui terviklik ADHD skaala, milles on ka kolm hüperaktiivsust puudutavat küsimust. Selle põhjal võiks kliinilise hindamise ADHD suhtes teha lastele ka siis, kui kõrge on vaid kolmeküsimuseline ADD skoor, isegi kui ADHD kogu skaala skoor on madal (Andersson M, 2020).

Teise uuringu kohaselt BCFI tundlikkus 69,9, spetsiifilisus 78,3, positiivne ennustusväärtus 73,1 ning negatiivne ennustusväärtus 75,6 (Boyle MH, 2009).

Tõendatuseaste uuringu baasil on kokkuvõttes väga madal.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Töörühma huvitavate psühhomeetriliste näitajate osas ei õnnestunud teaduslikku tõendusmaterjali leida.
Tõendatus puudub.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™)
Töörühma huvitavate psühhomeetriliste näitajate osas ei õnnestunud teaduslikku tõendusmaterjali leida.
Tõendatus puudub.

Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)

Austraalias arhiveeritud andmete põhjal tehtud uurinus leiti lapsevanema täidetud skaalakombinatsiooni C 3-P(S) IN + HI (ADHD n 188 mitte-ADHD n 51) tundlikkuseks 79,3 (95% CI 72,8-84,8), spetsiifilisuseks 76,5 (95% CI 62,5-87,2), positiivseks ennustusväärtuseks 92,5 ning negatiivseks ennustusväärtuseks 50,0. Samas uuringus leiti õpetajate täidetud skaalakombinatsiooni C 3-T(S) IN + HI (ADHD n 154 mitte-ADHD n 40) tundlikkuseks 72.1 (95% CI 64,3-79,0), spetsiifilisuseks 75,0 (95% CI 58,8-87,3), positiivne ennustusväärtuseks 91,7 ning negatiivne ennustusväärtuseks 41,1.

Teises uuringus osales 591 kooliIast ning 55 kohaliku kliiniku ADHD-ga patsienti vanuses 8-18. Lapsevanemaid osales 631 koolilaste vanematest ning 63 patsientide vanematest (laste vanus 6-18), õpetajaid 325 koolilaste valimi õpetajatest ning 15 patsientide õpetajatest (õpilaste vanus 6-18. Itaalias tehtud uuringus leiti, et enese raporteeritud skaalade IN (tähelepanupuudulikkus) ja HI (hüperaktiivsus/impulsiivsus) tundlikkus on vastavalt 80 ja 70 ning spetsiifilisus vastavalt 66, 71, sealjuures p < 0,001.
Sama uuringu vanema raporteeritud skaalade IN (tähelepanupuudulikkus) ja HI (hüperaktiivsus/impulsiivsus) tundlikkus on vastavalt 87 ja 76, spetsiifilisus vastavalt 81 ja 72, sealjuures p < 0,001.
Sama uuringu õpetaja raporteeritud skaalade IN (tähelepanupuudulikkus) ja HI (hüperaktiivsus/impulsiivsus) tundlikkus on 73, spetsiifilisus vastavalt 66 ja 73, sealjuures IN skaala p = 0,12 ning HI skaapa p = 0,146.
QbTest (The Quantified Behavioral Test)

182 Rootsi lapsel tehtud uuringus jäi QbTesti tundlikkus vahemikku 0,42-0,66 sõltuvalt konkreetsest parameetrist ning spetsiifilisus vahemikku 0,72-0,83
QbTesti PPV jäi vahemikku 0,76-0,86 sõltuvalt konkreetsest parameetrist ning NPV vahemikku 0,37-0,50 sõltuvalt konkreetsest parameetrist.

337 Rootsi noorukil (peamisel 15-aastased) tehtud uuringus leiti QbTesti tundlikkuseks 0,67 ning spetsiifilisuseks 0,58.
QbTesti positiivseks ennustusväärtuseks leiti 0,36 ning negatiivseks ennustusväärtuseks 0,83.
TõKo tabelis ei kajastu uuring, mille üheks eesmärgiks oli hinnata Conners' CPT II ja QbTesti rakendatavust diagnostikas. Uuring hõlmas kliinilist valimit, milles ADHD n =59, mitte-ADHD n = 32. Esimeses etapis uuriti ROC (Receiver operator characteristics) kurvi alust ala, et hinnata mõõdiku diagnostilist täpsust (mõõdupuuks kliiniline ADHD diagnoos). Olulisuse piiriks seati p = 0,05, edasi uuriti vaid statistiliselt olulise AUC-ga mõõdikuid. QbTesti näitajad (Attention, Activity, Impulsivity) ei osutunud statistiliselt oluliseks(Tallberg P, 2019).

Tõendatuse aste leitud uuringute baasil on kokkuvõttes väga madal.

Soovimatu mõju

Kui suur on eeldatav soovimatu mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Soovimatut mõju uuringud ei käsitlenud.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Soovimatut mõju leitud uuringud ei käsitlenud.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™), Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Soovimatut mõju leitud uuringud ei käsitlenud.


QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Tõendusmaterjali soovimatute mõjude osas eraldi ei otsitud, kuid Rootsi lastel tehtud uuringu arutluses oli välja toodud, et tulenevalt QbTesti PPV-st oli nende seas, kellel oli positiivne testitulemus, ADHD tõenäosus 76%-86% (sõltuvalt parameetrist) ning tulenevalt NPV-st tõenäosus, et neil, kelle testitulemus oli negatiivne, tõesti ADHD-d ei ole 37% kuni 50% (Hult N, 2018). Seega valepositiivsete tulemuste risk kõrge ning valenegatiivsete tulemuste risk väga kõrge. QbTesti tulemusi tuleb interpreteerida ettevaatusega ning kui seda teevad kliinilise pädevuseta isikud või ei anta tulemuste osas patsientidele piisavat tagasisidet, võib see kaasa tuua patsientide asjatute kannatuste suurenemise.

Tõendatuse kindlus

Kui kindel võib kokkuvõttes olla sekkumise mõju tõendatuses?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)

Psühhomeetrilisi näitajaid kajastavate uuringute hulk väga väike. Viimase kümne aasta jooksul tehtud uuringuid leitud üks üksikuuring, mille valim 267 patsienti.

Selles uuringus potentsiaalne tulemuste kallutatus kuna uuritavate rühma kuulusid rohkemate sümptomitega patsiendid kui keskmine patsient. Sellest tulenevalt võis mõõdik anda paremaid tulemusi, sest raskemad juhtumid võivad olla kergemini tuvastatavad. Samas võivad rohkemad komorbiidsed patsiendid sõelumist/diagnoosimist ka raskendada. Lisaks koondati sama spektrumi diagnoosid info analüüsimiseks ühte kategooriasse - täpsustamata diagnoosid eeldavad vähem sümptome, võivad petlikult suurendada erinevate meetodite tulemuste ühtivust. Meid huvitavate psühhomeetriliste näitajate kohta pole välja toodud usaldusvahemikke ega muid statistilisi näitajaid, mis võiksid indikeerida juhuslikkuse rolli.
Samas kajastab uuring otseselt meid huvitavat vanusegruppi ning meid huvitavaid psühhomeetrilisi näitajaid.

Varasematest uuringutest leitud samuti üks üksikuuring, mille valim 399 patsienti. Selles uuringus potentsiaalne tulemuste kallutatus kuna psühhiaatriakliinikusse pöördujatest, keda uuringusse püüti kaasata, andis nõusoleku osalemiseks vaid ca 19 % patsientidest (tõenäoliselt uuringu suure koormuse tõttu). Võib esineda nihe seoses valimiga, on võimalik, et raskemate juhtude, suurema komorbiidsuse ning kehvema sotsiaalmajandusliku seisundiga patsiendid on valimis alaesindatud. Diagnoosi määramisel kasutati "kuldstandardi" asendusena struktureeritud intervjuud DISC-IV ning BCFI lävendid määrati samal valimil, mille alusel hiljem statistiline analüüs on tehtud. Lisaks oli erinevate hindamiste vaheline intervall suur, mistõttu võib patsientide seisund olla muutunud ning tulemuste vahelised erinevused sellest mõjutatud olla.
Tulemuste ülekantavust toetab, et tegemist oli 5-17-aastaste patsientide kliinilise valimiga ning värvata püüti kõiki teatud ajavahemikul kliinikusse pöördujaid. Kaudsust suurendab aga, et väike hulk pöördujatest õnnestus reaalselt uuringusse kaasata. Samuti olid valimis alaesindatud noorukid.
Meid huvitavate psühhomeetriliste näitajate kohta pole välja toodud usaldusvahemikke ega muid statistilisi näitajaid, mis võiksid indikeerida juhuslikkuse rolli.

Kokkuvõttes tõendatuse aste väga madal.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Töörühma huvitavate psühhomeetriliste näitajate osas ei õnnestunud teaduslikku tõendusmaterjali leida.
Tõendatus puudub.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™)
Töörühma huvitavate psühhomeetriliste näitajate osas ei õnnestunud teaduslikku tõendusmaterjali leida.
Tõendatus puudub.

Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Psühhomeetrilisi näitajaid kajastavate uuringute hulk väga väike. Viimase kümne aasta jooksul tehtud uuringuid leitud kaks üksikuuringut.

Austraalias tehtud uuringu valim heterogenne, patsientidel rohkelt kaasuvaid haigusi, millest tulemused võivad olla mõjutatud. Uuringus kajastunud ADHD diagnoos baseerub poolstruktureeritud intervjuul, mis ei pruugi olla ekvivalentne "kuldstandardiga". Lisaks uuritavate valim vanuses 6-11, seega ei ole esindatud noorukid, kelle sümptomaatike eripärad võiksid potentsiaalselt oluliselt tulemusi mõjutada. Uuringus kasutatud Conners 3 lühiversiooni ning sedagi mitte terviklikult, vaid kombineeritud erinevaid skaalasid ainult lapsevanema ja/või õpetaja küsimustikest. Psühhomeetriliste näitajate usaldusvahemik on pigem lai.

Itaalias tehtud uuringus osales uuringus vaid 23 % patsientide valimi õpetajatest, mistõttu õpetajate antud hinnangute alusel tehtud analüüsitulemuste võimalik kallutatus. Kliiniline valim kooliõpilaste valimiga võrreldes väike, mis võib tulemusi mõjutada. ADHD diagnoos näib artikli põhjal baseeruvat Conners 2 küsimustikul ning kliinilisel intervjuul, on küsitav, kas seda võiks käsitleda "kuldstandardi" ekvivalendina ning kas diagnoosid on paikapidavad. Puudub info selle kohta, kas suure koolilaste valimi puhul püüti nende seast ADHD-ga lapsed üles leida ning analüüsides seda arvesse võtta. Tõenäoliselt seda ei tehtud ning sellest tulenev tulemuste kallutatus võib potentsiaalselt olla suur. Kliinilise valimi patsientidel esinenud 50 %-l kaasuvad haigused, kuid loetelus ei ilmne, et kellelgi oleks olnud autismispektri häire, mis ei ole tavapärane, tekib küsimus kliinilise valimi selekteerituse osas. Puudub ka info, kas ADHD patsiendid kasutasid uuringu ajal ravi. Kasutatud Conners 3 lühiversiooni ning analüüsid tehtud nii erinevate infoandjate kui erinevate skaalade kohta eraldi, mitte tervikliku mõõdikupaketi põhjal. Tulemused statistiliselt ebaolulised osade õpetajate täidetud skaaladest pärineva info põhjal leitud tulemuste puhul.

Kokkuvõttes tõendatuse aste väga madal.

QbTest (The Quantified Behavioral Test)

Psühhomeetrilisi näitajaid kajastavate uuringute hulk väga väike.
Viimase kümne aasta jooksul tehtud uuringuid leitud kaks üksikuuringut, üks laste ning teine noorukite valimiga, mille valimite suurus vastavalt 182 ja 337 patsienti.

Lastel tehtud uuringus potentsiaalne tulemuste kallutatus, sest mõnedel juhtudel olid QbTesti tulemused teada spetsialistidele, kes panustasid infoga diagnoosi püstitamisesse. Kui nad ka QbTesti tulemusi ei avaldanud, võis nende arvamus testi tulemuste teadmisest mõjutatud olla ning suurendada tõenäosust, et vastava testi tulemusega isikud ka diagnoosi saavad. Uuringust leitud tõendus väga hästi üle kantav kuni 12 aastaste patsientide puhul, sest tegemist on kliinilise valimiga ning erinevate diagnooside esinemise sagedused võiks sarnaneda siinse valimiga. Arvestades, et meid huvitab ka noorukite valim vanuses 13-17, on tõendus aga kaudne ning usutav on tulemuste erinemine vanemas eagrupis võrreldes noorematega nende sümptomaatilise profiili potentsiaalselt olulise erinevuse tõttu (käitumises peegelduvad sümptomid tõenäoliselt tagasihoidlikumad, mistõttu ka diagnoosimine hilisemale eale nihkunud).

Noorukitel tehtud uuringus suurendab nihke tõenäosust , et artiklis kirjeldatud uuritavate rühma, milles 340 inimest, kuid tulemused tabelites 337 isikukohta. Uuringus osalejateks kaksikute paarid, mistõttu tulemused võivad olla kallutatud, kuigi autorid püüdsid seda vältida rakendades analüüsimeetode, mis arvestavad klastrite olemasoluga. Tõenduse kaudsust suurendab oluliselt uuritavate kitsas vanusevahemik (14-16, kuid valdavalt 15-aastased) ning uuritavate kuulumine kaksikute paaridesse. Meid huvitavate psühhomeetriliste näitajate kohta pole välja toodud usaldusvahemikke ega muid statistilisi näitajaid, mis võiksid indikeerida juhuslikkuse rolli. Tõenduse ülekantavusele aitab kaasa, et tegemist on kliinilise valimiga.

Kokkuvõttes tõendatuse aste väga madal.

Väärtushinnangud

Kas see, kuivõrd inimesed (inimeste erinevad alarühmad) peamisi tulemusi väärtustavad, varieerub või kui ebakindlad me nende hinnangutes oleme?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Väärtushinnanguid kajastavaid artikleid eraldi ei otsitud.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Väärtushinnanguid kajastavaid artikleid eraldi ei otsitud.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™), Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Väärtushinnanguid kajastavaid artikleid eraldi ei otsitud.

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Väärtushinnanguid kajastavaid artikleid eraldi ei otsitud.
BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview) Seoses kaugvastuvõttude kasutusele võtmise ning rutiinsemaks muutumisega patsientide ootus erinevate teenuste distantsilt võimaldamise osas suurenenud.

Mõjude tasakaal

Kas sekkumise soovitud ja soovimatu mõju vahekord viitab sekkumise või võrdlus(tegevuse) ülekaalule?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Soovimatu mõju pea olematu, seega mõningane soovitud mõju siiski ülekaalukas.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Puudub tõendus sekkumise soovitud mõju osas. Soovimatu mõju pea olematu (ajakulu küsimustiku täitmiseks), kuid kuna puudub info soovitud mõju kohta,võib see potentsiaalselt soovitud mõju ületada.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™), Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Puudub tõendus sekkumise soovitud mõju osas. Soovimatu mõju pea olematu (ajakulu küsimustiku täitmiseks), kuid kuna puudub info soovitud mõju kohta,võib see potentsiaalselt soovitud mõju ületada.

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Tõendusmaterjali soovimatute mõjude osas eraldi ei otsitud, kuid Rootsi lastel tehtud uuringu arutluses oli välja toodud, et tulenevalt QbTesti PPV-st oli nende seas, kellel oli positiivne testitulemus, ADHD tõenäosus 76%-86% (sõltuvalt parameetrist) ning tulenevalt NPV-st tõenäosus, et neil, kelle testitulemus oli negatiivne, tõesti ADHD-d ei ole 37% kuni 50% (Hult N, 2018). Seega valepositiivsete tulemuste risk kõrge ning valenegatiivsete tulemuste risk väga kõrge. QbTesti tulemusi tuleb interpreteerida ettevaatusega ning kui seda teevad kliinilise pädevuseta isikud või ei anta tulemuste osas patsientidele piisavat tagasisidet, võib see kaasa tuua patsientide asjatute kannatuste suurenemise.
Soosib BCFPI-d
Ei soosi QbTesti

Vajaminevad ressursid

Kui suur on ressursivajadus (kulud)?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Ajakulu BCFPI-le ligikaudu 30 - 45 minutit, läbiviijaks peab olema selleks koolitatud meditsiinitöötaja (Andersson M, 2020).
Lisaks tõlkimine, valideerimine.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Ajakulu, interpreteerijate koolitamise kulu, valideerimine (tõlge tehtud).

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™)
Ajakulu ligikaudu 20 minutit ühe versiooni täitmisele, interpreteerijate koolitamise kulu, valideerimine, tõlkimine. Kasutamine tasuline - manuaal + 25 hindamiskomplekti (vanem+õpetaja+laps) 815 €. Manuaalita maksab 25 skaalat (kas vanem, õpetaja või lapse oma) 123 €, seega 25 terviklikku hindamiskomplekti 369 €. Info pärineb edasimüüja kodulehelt (https://www.pearsonclinical.co.uk/store/ukassessments/en/Store/Professional-Assessments/Behavior/Comprehensive/Conners-3rd-Edition/p/P100009070.html?tab=product-details).

Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Ajakulu ligikaudu 10 minutit ühe versiooni täitmisele, interpreteerijate koolitamise kulu, valideerimine, tõlkimine. Kasutamine tasuline, hind ligilähedaselt sama pika versiooniga. Info pärineb edasimüüja kodulehelt (https://www.pearsonclinical.co.uk/store/ukassessments/en/Store/Professional-Assessments/Behavior/Comprehensive/Conners-3rd-Edition/p/P100009070.html?tab=product-details).

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Ajakulu ligikaudu 15 minutit. Kulu läbiviijate ning tõlgendajate koolitamisele. Kulu seadmete ostmiseks/rendiks. Kasutamine tasuline, maksumus u 30 eurot kasutuskord.

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Milline on ressursivajaduse (kulude) tõendatusse aste?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Ressursikulu osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Ressursikulu osas eralditõendusmaterjali ei otsitud.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™), Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Ressursikulu osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud, info hinna osas pärineb edasimüüja kodulehelt (https://www.pearsonclinical.co.uk/store/ukassessments/en/Store/Professional-Assessments/Behavior/Comprehensive/Conners-3rd-Edition/p/P100009070.html?tab=product-details).

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Ressursikulu osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

Kulutõhusus

Kas sekkumise kulutõhusus soosib sekkumist või võrdlust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Kulutõhususe osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Kulutõhususe osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™), Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Kulutõhususe osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Kulutõhususe osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

Võrdsed võimalused

Kuivõrd sekkumine mõjutab tervisevõimaluste võrdsust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Tervisevõimaluste võrdsuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Tervisevõimaluste võrdsuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™), Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Tervisevõimaluste võrdsuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Tervisevõimaluste võrdsuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.
BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Potentsiaalselt võib suurendada võrdsust kuna teostatav distantsilt, ei eelda patsiendilt võimalust sõita meditsiiniasutusse.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Võimalik täita distantsilt, tasuta ehk kõigile kättesaadav. Seega võiks suurendada võrdsust.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™)
Kuna on tasuline, ei oleks riikliku toetuse puudumisel erinevatele keskustele ühtviisi kättesaadav, võiks potentsiaalselt suurendada ebavõrdsust.

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Kuna on tasuline, ei ole riikliku toetuse puudumisel erinevatele keskustele ühtviisi kättesaadav. Samuti pole teostatav distantsilt, mistõttu lisanduvad patsientidele uuringu kättesaadavust piiravad logistilised küsimused. Võib potentsiaalselt suurendada ebavõrdsust.

Vastuvõetavus

Kas sekkumine on huvitatud osapooltele vastuvõetav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Vastuvõetavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Vastuvõetavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™), Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Vastuvõetavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Vastuvõetavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.
QbTest ei pruugi olla kõigile tervishoiutöötajatele vastuvõetav diagnostilise instrumendina paljude valepositiivsete ja -negatiivsete tulemuste tõttu.
Teostatavus

Kas sekkumine on teostatav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
Teostatavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
Teostatavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™), Conners 3-SF (The Conners 3rd Edition™ Short Form)
Teostatavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
Teostatavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.
BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview)
On teostatav, kui adekvaatselt lahendada ressursse puudutavad küsimused.

5-15R (Five-To-Fifteen-Revised)
On pigem lihtsasti teostatav, kui adekvaatselt lahendada ressursse puudutavad küsimused, mida ei ole palju.

Conners 3 (The Conners 3rd Edition™)
On teostatav, kuid lahendamist vajavaid ressursse puudutavaid küsimusi on eelkirjeldatud sekkumistega võrreldes rohkem.

QbTest (The Quantified Behavioral Test)
On teostatav, kuid tõenäoliselt ei ole võimalik tagada teostatavust kõigis geograafilistes piirkondades.

Hinnangute kokkuvõte

Hinnang

Probleem

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovitud mõju

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

Soovimatu mõju

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Väärtushinnangud

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Mõjude tasakaal

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevad ressursid

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Kulutõhusus

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Võrdsed võimalused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Vastuvõetavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Teostatavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovituse tüüp

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Kokkuvõte

Soovitus

8. ATH kahtlusega 6–17-aastase lapse või nooruki puhul võib väljaõppe läbinud spetsialist teha ATH olemasolu edasiseks täpsustamiseks enne kliinilist intervjuud BCFPI.

Nõrk positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste
[RAKENDUSPIIRANG]

Kaalutlused alamrühmade osas

Rakenduskaalutlused

Jälgimine ja hindamine

Edasiste/täpsustavate uuringute vajadus

Kasutatud kirjandus

1. ADHD and the QbTest: Diagnostic Validity of QbTest. J Atten Disord; 2018

2. The Brief Child and Family Phone Interview (BCFPI): 2. Usefulness in screening for child and adolescent psychopatholog. J Child Psychol Psychiatry; 2009

3. Validity of the Brief Child and Family Phone Interview by comparison with Longitudinal Expert All Data diagnoses in outpatients. Scand J Child Adolesc Psychiatr Psychol; 2020

4. Incremental clinical utility of continuous performance tests in childhood ADHD - an evidence-based assessment approach. Scand J Psychol; 2019