Küsimus

Kas kasutada SNAP-IV 18 või SNAP-IV 26 ATH varaseks avastamiseks lastel või noorukitel?

Sihtrühm:

ATH varaseks avastamiseks lastel või noorukitel

Sekkumine:

sotsiaalvõrgustiku põhine lähenemine

Võrdlus:

standardravi/kohapõhine testimine/võrdlusgrupp puudub

Peamised tulemusnäitajad:

Tundlikkus, SNAP-IV 26 (inglisekeelne)

Tundlikkus, SNAP-IV 26 (hispaaniakeelne)

Tundlikkus, SNAP-IV 26 (hiinakeelne)

Tundlikkus, SNAP-IV 26 (hiinakeelne)

Tundlikkus, SNAP-IV 26 (portugalikeelne)

Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (inglisekeelne)

Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (hispaaniakeelne)

Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (hiinakeelne)

Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (hiinakeelne)

Spetsiifilisus, SNAP-IV 26 (portugalikeelne)

Taust:

<div data-contents="true"><div class="" data-block="true" data-editor="3mrlo" data-offset-key="647aq-0-0"><div data-offset-key="647aq-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="647aq-0-0"><span data-text="true"> ATH kahtlusega lastel ja noorukitel on soovitatav pöörduda esmalt perearstikeskusesse, kus kogutakse vajalik info, et otsustada, kas ta tuleb suunata ATH lisahindamiseks psühhiaatri vastuvõtule. ATH sümptomite esinemise hindamiseks lastel ja noorukitel tuleks kasutada lapsevanemale ja õpetajale mõeldud küsimustikku SNAP-IV. </span></span></div></div></div>

Määramine

Probleem

Kas probleem on prioriteetne?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendus SNAP-IV 26 kohta pärineb viiest üksikuuringust , (Coghill D, 2022, Luo J, 2022, Hall CL, 2020, Alda JA, 2013),(Costa, 2019), mis kõik kajastavad meid huvitavaid tulemusnäitajaid lisainfona ning ei keskendu 18- ja 26-küsimuselise versiooni võrdlemisele.

Üldiselt võib hinnata SNAP-IV 26 tundlikkuse heaks ning spetsiifilisuse mõnevõrra nõrgemaks.

Ainuke uuring, mis üldse leiti SNAP-IV 18 kohta, ei kajastanud meid huvitavaid tulemusnäitajaid, oli läbi viidud afrikaansi ja Xhosa keeles ning kaasas 201 kaasuvate diagnoosidega last.

Soovitud mõju

Kui suur on eeldatav soovitud mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

SNAP-IV 26 psühhomeetrilised näitajad on head, kuid tema kasutust analoogses situatsioonis (skriininginstrumendina) kajastab vaid üks uuring.
Mõõdikut saab kasutada ka seisundi hindamiseks.

Soovimatu mõju

Kui suur on eeldatav soovimatu mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Kuna mõõtevahendi spetsiifilisus ei ole väga kõrge, tekib valepositiivsete skriiningtulemuste oht.
Valepositiivsete oht jääb skriiningküsimuste puhul alati, see on ootuspärane.


Tõendatuse kindlus

Kui kindel võib kokkuvõttes olla sekkumise mõju tõendatuses?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Sekkumise tõendatus on väga madal, kuna ei leitud ühtegi meta-analüüsi ning kaasatud üksikuuringud on kõik mõnevõrra kaudsed, st ei vasta meie oludele. Täiendavalt leidsid osad mõõdikuid hindavad uuringud, et SNAP-IV 26 viimased 8 küsimust ei moodusta selgelt omaette faktorit, vaid pigem kuuluvad teise kahe faktori külge, teised aga leidsid kolmefaktorilise struktuuri.

Väärtushinnangud

Kas see, kuivõrd inimesed (inimeste erinevad alarühmad) peamisi tulemusi väärtustavad, varieerub või kui ebakindlad me nende hinnangutes oleme?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Väärtushinnanguid kajastavaid artikleid eraldi ei otsitud.
ATH on üldiselt aladiagnoositud. Skriinitakse neid, kellel on juba mingid probleemid või viited.
Skriiningetest ei tähenda diagnoosi. Kui on soovi, saab edasi uurida, aga ei pea, kui noor või lapsevanem seda ei soovi. Töörühm leidis, et pigem on suurem probleem see, kui saadakse valenegatiivne tulemus ja noor jääb vajalikust abist ilma.

Mõjude tasakaal

Kas sekkumise soovitud ja soovimatu mõju vahekord viitab sekkumise või võrdlus(tegevuse) ülekaalule?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendus on kaldu SNAP-IV 26 poole, sest seda on oluliselt rohkem kasutatud teadusuuringutes. Seetõttu oli ka ainult SNAP-IV 26 kohta võimalik uuringuid kaasata. Samas on konkreetselt aktiivsus- ja tähelepanuhäiret hindavad väited nende kahe küsimustiku vahel identsed.
Lisaks on mõõdiku psühhomeetrilised näitajad head, ning head omadused ja nendega kaasnev soovitav tulemus kaalub soovimatu mõju (valepositiivsete esinemine) üle.
SNAP-IV 26 tõlkimine ja valideerimine annab meile võimaluse ka lühema versiooni kasutamiseks, vastupidi aga mitte.

Vajaminevad ressursid

Kui suur on ressursivajadus (kulud)?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Testi kasutuselevõtmiseks tuleb see tõlkida ja valideerida ning viia läbi vastavasisulisi koolitusi ning teavitustööd. Mõõdik ise on vabavara.
Samas võimaldaks küsimustiku kasutuselvõtt ka aja ja raha kokkuhoidu, sõeludes välja inimesed, keda pikemalt hinnata. See soodustab ATH-ga patsientide varajasemat avastamist ning SNAP-IV 26 puhul ka tõrges-trotsliku käitumise avastamist ja eristamist.
Kulud kahe mõõdiku vahel oluliselt ei erine (testide pikkuse vahe ei ole nii märkimisväärne).

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Milline on ressursivajaduse (kulude) tõendatusse aste?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Ressursikulu teaduslikult ei hinnatud.

Kulutõhusus

Kas sekkumise kulutõhusus soosib sekkumist või võrdlust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Kulutõhusust teaduslikult ei hinnatud.

Võrdsed võimalused

Kuivõrd sekkumine mõjutab tervisevõimaluste võrdsust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Kaasatud allikates võrdseid võimalusi ei käsitletud.


Skriiningu kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Valenegatiivse skriiningtulemuse saamine (nt vähem sobivates sihtgruppides vanuses 12-17, võimalik sugudevaheline erinevus) võib diagnoosi saamist edasi lükata, valepositiivse tulemuse saamine võib kaasa tuua tarbetut sekkumist või pikendada õige diagnoosini jõudmist ja vastava ravi alustamist. Samas, kui leiatakse ATHd paremini üles, siis kasu kaalub kahju üles.
Sõeluuringu kättesaadavus paraneks üle Eesti.

Vastuvõetavus

Kas sekkumine on huvitatud osapooltele vastuvõetav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Sekkumine on tõenäoliselt vastuvõetav patsientidele ja nende lähedastele. Spetsialistide poolt võib ette näha probleemipüstitust seoses täiendava ajakuluga - sekkumise ajaline efektiivsus tuleb läbi mõelda ja selgelt kommunikeerida, et suurendada skriiningu vastuvõetavust spetsialistidele. Samas on hea, kui on olemas instrument, mida kohe kasutada.

Teostatavus

Kas sekkumine on teostatav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Jah, sekkumine on teostatav.

Hinnangute kokkuvõte

Hinnang

Probleem

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovitud mõju

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

Soovimatu mõju

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Väärtushinnangud

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Mõjude tasakaal

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevad ressursid

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Kulutõhusus

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Võrdsed võimalused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Vastuvõetavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Teostatavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovituse tüüp

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Kokkuvõte

Soovitus

2. Tähelepanu- ja/või käitumisprobleemidega 6–17-aastasel lapsel või noorukil võite kasutada ATH väljaselgitamiseks lisaks
kliinilisele hindamisele küsimustikku SNAP-IV 26.

Nõrk positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste
[RAKENDUSPIIRANG]

Kaalutlused alamrühmade osas

Rakenduskaalutlused

Jälgimine ja hindamine

Edasiste/täpsustavate uuringute vajadus

Kasutatud kirjandus

1. The Validity of the SNAP-IV in Children Displaying ADHD Symptoms. Assessment; 2020

2. Attention-deficit hyperactivity disorder: agreement between clinical impression and the SNAP-IV screening tool. Actas Esp Psiquiatr; 2013

3. A novel school-based approach to screening for attention deficit hyperactivity disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry; 2022

4. A Wearable Diagnostic Assessment System vs. SNAP-IV for the auxiliary diagnosis of ADHD: a diagnostic test. BMC Psychiatry; 2022

5. Parent SNAP-IV rating of attention-deficit/hyperactivity disorder: accuracy in a clinical sample of ADHD, validity, and reliability in a Brazilian sample. Jornal de Pediatria; 2019