Küsimus

Sihtrühm:

ATH diagnoosimiseks täiskasvanutel

Sekkumine:

sotsiaalvõrgustiku põhine lähenemine

Võrdlus:

standardravi/kohapõhine testimine/võrdlusgrupp puudub

Peamised tulemusnäitajad:

CAARSTM positiivne ennustusväärtus

CAARSTM negatiivne ennustusväärtus

CAARSTM tundlikkus

CAARSTM spetsiifilisus

CAARSTM positiivne ennustusväärtus

CAARSTM negatiivne ennustusväärtus

CAARSTM tundlikkus

CAARSTM spetsiifilisus

CAARSTM tundlikkus

CAARSTM spetsiifilisus

DIVA positiivne ennustusväärtus

DIVA negatiivne ennustusväärtus

DIVA tundlikkus

DIVA spetsiifilisus

DIVA positiivne ennustusväärtus

DIVA negatiivne ennustusväärtus

DIVA tundlikkus

DIVA spetsiifilisus

Qb-test tundlikkus

Qb-test spetsiifilisus

Taust:

<div data-contents="true"><div class="" data-block="true" data-editor="6g1ap" data-offset-key="ct9te-0-0"><div data-offset-key="ct9te-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="ct9te-0-0"><span data-text="true">Täiskasvanute ATH esmakordse diagnoosi kinnitab psühhiaater. Diagnoosimine põhineb kliinilisel intervjuul, mille käigus täpsustatakse nii lapse- kui ka täiskasvanueas esinenud ATH sümptomid, ja vajaduse korral lisahindamisvahenditega kogutud teabel. Lapseeas esinenud ATH-le iseloomulike sümptomite ja toimetulekuraskuste meenutamine võib olla täiskasvanule endale keeruline, mispärast võib info täpsustamiseks kaasata diagnoosimisprotsessi tema lähedasi. Tõenduspõhise kognitiivse funktsiooni uuring võib anda täiendavat diferentsiaaldiagnostiliselt olulist infot, kuid ei ole ATH diagnoosi kinnitamise eelduseks.</span></span></div></div></div>

Määramine

Probleem

Kas probleem on prioriteetne?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Koostatava ravijuhendi (RJ) jaoks kaardistati ja hinnati AGREE II instumendiga kolm Euroopa- või rahvusvahelise erialaorganisatsiooni poolt koostatud RJ-t, et leida teaduslik tõendusmaterjal töörühma poolt püstitatud kliinilistele küsimustele vastamiseks ja soovituste andmiseks. AGREE II hinnangute alusel olid kaasamiseks piisava kvaliteediga kaks juhendit:

1) Ühendkuningriigi (NICE) juhend: Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management NICE guideline Published: 14 March 2018;
2) Ameerika (AAP) juhend: Wolraich ML, Hagan JF Jr, Allan C, Chan E, Davison D, Earls M et al (2019) Clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. Pediatrics.

Sõeluuringuks kasutatavaid mõõdikuid käsitles neist üks, NICE (National Institute for Health and Care Excellence) (CAARS).

Soovitud mõju

Kui suur on eeldatav soovitud mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

CAARS
Hindab kognitiivseid, käitumuslikke ja emotsionaalseid probleeme, keskendudes ATH-le ja sellega kaasnevatele häiretele. Ajakulu: 20 minutit pikkade vormide jaoks, 10 minutit lühivormide jaoks, ATH indeksi jaoks vähem kui 5 minutit. Nii lastele kui ka täiskasvanutele. Tasuline.
(https://www.wpspublish.com/conners-3-conners-third-edition.html)

PPV ja NPV
Harrison et al: 20-62% ja 65-81% (Harrison G, 2019)
Abbass et al: 75% ja 60% (Abbass K, 2020)
Christiansen et al: -

Tundlikkus ja spetsiifilisus
Harrison et al: üldiselt nõrk tundlikkus, varieerub t-väärtuse 65 puhul 0,16-0,72 ja t-väärtuse 70 puhul 0,61-0,91, üldiselt madal kuni mõõdukas spetsiifilisus, varieerub t-väärtuse 65 puhul 0,7-0,91 ja t-väärtuse 70 puhul 0,73-0,96. (Harrison G, 2019)
Abbass et al: 75% ja 56% (Abbass K, 2020)
Christiansen et al: tundlikkus varieerub 61,2-78,8%, spetsiifilisus varieerub 83,4-88% (Christiansen H, 2012)

DIVA
Täiskasvanutele mõeldud struktureeritud diagnostikaintervjuu, põhineb DSM-5 ATH kriteeriumitel. (https://www.divacenter.eu/DIVA.aspx)
PPV ja NPV
Semeijn et al: 0,13 ja 0,99 (Semeijn EJ, 2013)
Pettersson et al: 80,6% ja 85,4% (Pettersson R, 2018)

Tundlikkus ja spetsiifilisus
Semeijn et al: 0,8 ja 0,77 (Semeijn EJ, 2013)
Pettersson et al: 90% ka 72,9% (Pettersson R, 2018)

Qb-test
Neuropsühhiaatriline arvutipõhine test ATH sümptomite hindamiseks. est mõõdab ATH-e kolme põhisümptomit: hüperaktiivsus, tähelepanuprobleemid ja impulsiivsus. Antud testi saab kasutada lastel vanuses 6–12 aastat ning noorukitel ja täiskasvanutel vanuses 12–60 aastat. Eristatakse kahte erinevat kognitiivsel võimekusel põhinevat ülesannet: lasteversioon põhineb go/no-go paradigmal ning noorukite ja täiskasvanute versioon põhineb tingimatute identsete paaride paradigmal. (https://kliinikum.ee/leht/kliinikud-teenistused/797-intensium-riikidevaheline-kvaliteedi-hindamine-intensiivravis)
PPV ja NPV
Brunkhorst-Kanaan et al: -

Tundlikkus ja spetsiifilisus
Brunkhorst-Kanaan et al: 68% ja 48% (Brunkhorst-Kanaan N, 2020)

ACDS
ATH kliiniline diagnostiline skaala (ACDS), poolstruktureeritud kliiniline intervjuu, mis sisaldab DSM-IV ATH täielikku hindamist ja ka lisaküsimusi, mille eesmärk on hinnata leitud mitte-DSM-i sümptomeid, mis on tüüpilised ATH patsientidele.
ACDS-i kohta leiti ainult üks teadusuuring, kuid interpreteerida raske, kuna instrument on lahti võetud väiksemateks alamskaaladeks ning koondtulemust ära toodud ei ole. Seetõttu seda uuringut ka ei kaasatud. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21041618/)
Uuringugrupp (Pettersson R, 2018) leidis, et DIVA äralõikepiir peaks olema seatud teistsugune kui autorite poolt soovitatud (4 tunnuse asemel 6).
Valideerimisega saab selle välja selgitada.

QbTestil ei ole tundlikkus ja spetsiifilisus piisav.

Laste puhul leiti, et QbTest ei sobi diagnoosimiseks. Tõenäliselt saab sama järeldada täiskasvanute puhul. Mõõdiku enda kodulehelt pärinev teave: QbTest ei ole standardiseeritud abivahend ATH diagnoosimisel.

Soovimatu mõju

Kui suur on eeldatav soovimatu mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Soovimatut mõju uuringud ei käsitlenud.

Tõendatuse kindlus

Kui kindel võib kokkuvõttes olla sekkumise mõju tõendatuses?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Väga madal tõendatuse aste kõigi uuringute puhul.

Väärtushinnangud

Kas see, kuivõrd inimesed (inimeste erinevad alarühmad) peamisi tulemusi väärtustavad, varieerub või kui ebakindlad me nende hinnangutes oleme?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Väärtushinnanguid kajastavaid artikleid eraldi ei otsitud.
DIVA oleks sobilik patsientide esindaja seisukohast. DIVA osas ebakindlus tõenäoliselt puudub, teiste mõõdikute osas on tulemused varieeruvamad ja tõenäoline ebakindlus suurem.

Mõjude tasakaal

Kas sekkumise soovitud ja soovimatu mõju vahekord viitab sekkumise või võrdlus(tegevuse) ülekaalule?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

CAARS ja DIVA kohta on allikaid rohkem, kui Qb-testi kohta. ACDS-i kohta leiti ainult üks teadusuuring, kuid interpreteerida raske, kuna instrument on lahti võetud väiksemateks alamskaaladeks ning koondtulemust ära toodud ei ole. Seetõttu seda uuringut ka ei kaasatud. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21041618/)
Käsitlusalas on DIVA, millel olid parim tundlikkus ja spetsiifilisus.

DIVA on esitatud kliinilises küsimuses võrdlussekkumine.

Vajaminevad ressursid

Kui suur on ressursivajadus (kulud)?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

CAARS
  • Stardikomplekt alates u 804 eur
  • Testivormid ja aruanded alates u 108 eur
  • Abimaterjalid alates u 21 eur
(https://www.pearsonclinical.co.uk/store/ukassessments/en/Store/Professional-Assessments/Behavior/Comprehensive/Conners-3rd-Edition/p/P100009070.html)

DIVA
Iga uue keele esindaja peab maksma sissepääsutasu 2000 eur.
Arstidele ja mitte-ärilistele teadlastele tasuta kättesaadav. Ühekordne makse 10 eur.
(https://www.divacenter.eu/DIVA.aspx)

Qb-test
Tasuline. Eestis testi hind 160-170 eur (hind patsiendile). Iga test maksab.
(https://www.confido.ee/vaimne-tervis/spetsialistid/uuringud-10/aktiivsus-ja-tahelepanuhaire-test/)
(https://citytervisekliinik.ee/aktiivsus-ja-tahelepanuhairetest-qbtest/)

ACDS
-
DIVA puhul üks suur summa valideerimise jaoks. Kui valideeritud, siis ei ole selge, kas peab maksma ikka 10 eur või mitte. Siiski on kokkuvõttes tunduvalt odavam kui CAARS. CAARS puhul iga keskus maksab testi eest. QbTesti puhul maksab samuti iga test.

Pikemas perspektiivis on tegemist säästuga (inimesed saavad diagnoosi ja ravi - vähem õnnetusi jmt), kuigi esialgu on kulu suur (valideerimine, koolitused). Õppeprotsessi osana (koolis) edaspidi ei nõuaks koolitusi.


Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Milline on ressursivajaduse (kulude) tõendatusse aste?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Ressursikulu osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

Kulutõhusus

Kas sekkumise kulutõhusus soosib sekkumist või võrdlust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Kulutõhususe osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.

Võrdsed võimalused

Kuivõrd sekkumine mõjutab tervisevõimaluste võrdsust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Tervisevõimaluste võrdsuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.
Spetsialistide kättesaadavust see ei muuda.

DIVA suurendab võrdsust. On tehtav ka veebivahendusel (kaugvastuvõtul, kui testi omanik seda lubab).
Kuna CAARS maksab igale keskusele, siis ei pruugi kõik seda kasutada, mis omakorda ei suurenda kõik patsientide võrdsust.

QbTest pole teostatav distantsilt, mistõttu lisanduvad patsientidele uuringu kättesaadavust piiravad logistilised küsimused. Võib potentsiaalselt suurendada ebavõrdsust.


Vastuvõetavus

Kas sekkumine on huvitatud osapooltele vastuvõetav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Vastuvõetavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.
DIVA on vastuvõetav.
QbTest ei pruugi olla kõigile tervishoiutöötajatele vastuvõetav diagnostilise instrumendina paljude valepositiivsete ja -negatiivsete tulemuste tõttu.

Teostatavus

Kas sekkumine on teostatav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Teostatavuse osas eraldi tõendusmaterjali ei otsitud.
DIVA tegemine võtab aega 1,5-2h. DIVA annab võimaluse teha kliinilise intervjuu ATHle fokusseeritult. Diagnoosi püstitamine või välistamine on tehtav kuni 2 tunniga. Täiendav ajakulu lisanduvateks tegevusteks on CAARSiga võrreldes oluliselt väiksem.
CAARS puhul ajakulu 20 min testi täitmiseks, aga sinna lisanduvad muud tegevused. QbTesti puhul hinnanguliselt 1 tund.


Hinnangute kokkuvõte

Hinnang

Probleem

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovitud mõju

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

Soovimatu mõju

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Väärtushinnangud

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Mõjude tasakaal

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevad ressursid

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Kulutõhusus

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Võrdsed võimalused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Vastuvõetavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Teostatavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovituse tüüp

Nõrk soovitus sekkumise vastu

Kokkuvõte

Soovitus

12. ATH kahtlusega täiskasvanu puhul võib väljaõppe läbinud spetsialist kasutada lisaks kliinilisele intervjuule sümptomite hindamiseks intervjuud DIVA 2.0*.
Nõrk positiivne soovitus, madal tõendatuse aste
* Ravijuhendi koostamise ajal oli kättesaadav tõendusmaterjal vaid DIVA 2.0 kohta, aga kliinilises kasutuses on uuem versioon DIVA-5.

Kaalutlused alamrühmade osas

Rakenduskaalutlused

Jälgimine ja hindamine

Edasiste/täpsustavate uuringute vajadus

Kasutatud kirjandus

1. German validation of the Conners Adult ADHD Rating Scales (CAARS) II: reliability, validity, diagnostic sensitivity and specificity. Eur Psychiatry; 2012

2. The Quantified Behavioral Test-A Confirmatory Test in the Diagnostic Process of Adult ADHD?. Front Psychiatry; 2020

3. Diagnostic Accuracy of the Conners’ Adult ADHD Rating Scale in a Postsecondary Population. Journal of Attention Disorders; 2019

4. Diagnosing ADHD in Adults: An Examination of the Discriminative Validity of Neuropsychological Tests and Diagnostic Assessment Instruments. J Atten Disorf; 2018

5. Development and psychometric properties ofthe ADHD‐SCL‐90‐R screening scale foradult ADHD. J Clin Psychol; 2020

6. Criterion Validity of an Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Screening List for Screening ADHD in Older Adults Aged 60-94 years. Am J Geriatr Psychiatry; 2013