Küsimus

Kas ATH kahtlusega täiskasvanutel kasutada sõelumiseks küsimustikku Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) või muud küsimustikku, et tuvastada ATH?

Sihtrühm:

ATH tuvastamiseks täiskasvanutel

Sekkumine:

sotsiaalvõrgustiku põhine lähenemine

Võrdlus:

standardravi/kohapõhine testimine/võrdlusgrupp puudub

Peamised tulemusnäitajad:

ASRS v 1.1 tundlikkus

ASRS v 1.1 tundlikkus

ASRS v 1.1 tundlikkus

ASRS v 1.1 tundlikkus

ASRS-5 tundlikkus

ASRS-5 tundlikkus (Saksamaa)

ASRS-5 tundlikkus (Türgi)

ASRS-5 tundlikkus (Prantsusmaa)

ASRS-5 tundlikkus (nookukite uuring)

ASRS v 1.1 spetsiifilisus

ASRS v 1.1 spetsiifilisus

ASRS v 1.1 spetsiifilisus

ASRS v 1.1 spetsiifilisus

ASRS-5 spetsiifilisus

ASRS-5 spetsiifilisus (Saksamaa)

ASRS-5 spetsiifilisus (Türgi)

ASRS-5 spetsiifilisus (Prantsusmaa)

ASRS-5 spetsiifilisus (nookukite uuring)

ASRS v 1.1 AUC

ASRS-5 AUC

ASRS-5 AUC (noorukite uuring)

ASRS v 1.1 positiivne ennustusväärtus

ASRS v 1.1 positiivne ennustusväärtus

ASRS-5 positiivne ennustusväärtus

ASRS-5 positiivne ennustusväärtus (Türgi)

ASRS-5 positiivne ennustusväärtus (PPV) (nookukite uuring)

ASRS v 1.1 negatiivne ennustusväärtus

ASRS v 1.1 negatiivne ennustusväärtus

ASRS-5 negatiivne ennustusväärtus (Türgi)

ASRS-5 negatiivne ennustusväärtus (NPV) (nookukite uuring)

BADDS tundlikkus (Brasiilia)

BADDS spetsiifilisus (Brasiilia)

BADDS AUC (Brasiilia)

BADDS ennustusväärtus

Taust:

<div data-contents="true"><div class="" data-block="true" data-editor="fp4jt" data-offset-key="36nbf-0-0"><div data-offset-key="36nbf-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="36nbf-0-0"><span data-text="true">Keskendumisprobleemidega täiskasvanutel on ATH kahtluse esilekerkimisel soovitatav pöörduda esmalt perearstikeskusesse, kus kogutakse vajalik info, et otsustada, kas täiskasvanu tuleb ATH lisahindamiseks suunata edasi psühhiaatri vastuvõtule. ATH sümptomite hindamiseks tuleks täiskasvanutel kasutada enesekohast küsimustikku ASRS-5. </span></span></div></div></div>

Määramine

Probleem

Kas probleem on prioriteetne?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Koostatava ravijuhendi (RJ) jaoks kaardistati ja hinnati AGREE II instumendiga kolm Euroopa- või rahvusvahelise erialaorganisatsiooni poolt koostatud RJ-t, et leida teaduslik tõendusmaterjal töörühma poolt püstitatud kliinilistele küsimustele vastamiseks ja soovituste andmiseks. AGREE II hinnangute alusel olid kaasamiseks piisava kvaliteediga kaks juhendit:

1) Ühendkuningriigi (NICE) juhend: Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management NICE guideline Published: 14 March 2018;
2) Ameerika (AAP) juhend: Wolraich ML, Hagan JF Jr, Allan C, Chan E, Davison D, Earls M et al (2019) Clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. Pediatrics.

Sõeluuringuks kasutatavaid mõõdikuid käsitles neist üks, Kanada CADDR juhend, mis ei olnud kaasamiseks piisava kvaliteediga, sh ei käsitlenud töörühma huvitavaid mõõdikuid.
Kanada (CADDR) juhend: Canadian ADHD Resource Alliance: Canadian ADHD Practice Guidelines, 4.1 Edition, Toronto ON; CADDRA, 2020.

Soovitud mõju

Kui suur on eeldatav soovitud mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

ASRS v 1.1
WHO ja täiskasvanute ADHD patsientidega tegeleva töögrupi poolt loodud mõõdik (Kessler RC, 2005). ASRS v 1.1 kaardistab aktiivsus- ja tähelepanuhäirele omaste haigustunnuste olemasolu viimase 6 kuu jooksul. Kokku 18 väidet:
A-osa sisaldab 6 väidet ja on leitud, et need küsimused ennustavad ADHD-d kõige paremini ja sobivad kõige paremini skriinimisinstrumendina kasutamiseks.
B-osa sisaldab 12 väidet, mis põhinevad DSM-i kriteeriumidel, mis annavad täiendavaid vihjeid ja võivad olla patsiendi sümptomite täiendavaks uurimiseks.
Väited hõlmavad nii tähelepanuhäire kui hüperaktiivsuse sümptomeid.
Selleks, et inimese sümptomeid saaks pidada ATH diagnoosiga kooskõlas olevaks, vajavad nad ASRS-i A osas 4 või enamat konkreetset raskusastet.

Tundlikkus ja spetsiifilisus, AUC
ASRS v 1.1 algses uuringus leiti, et 6 küsimusega lühema versiooni (osa A ehk ASRS-6) väidete hinnangute ühtelangevus on suurem võrreldes 18 küsimusega variandiga (osad A + B ehk ASRS-18). Osa A väited tugevalt diagnostilistele kriteeriumidele vastavad, osa B väited n-ö lisaküsimused. Osa A tundlikkus 68.7% ja kogu mõõdiku ehk osad A+B tundlikkus 56,3%, spetsiifilisus näitajad vastavalt 99,5% ja 98,3%. Uuringu valimisse kaasati 154 varem diagnoosita täisealist isikut, kellel ADHD sümptomid esinesid ka lapseeas, vanuses 18-44 eluaastat. (Kessler RC, 2005)

Hines et al uuringu valimis oli 200 perearstikeskusesse pöördunud patsienti vanuses 18-65. Tundlikkus ja spetsiifilisus olid vastavalt 1.0 ja 0,71 (Hines JL, 2012).

Van de Glind et al uuringu valimis oli 1138 ravi otsivat sõltuvushäiretega patsienti vanuses 18-65. Tundlikkus ja spetsiifilisus haiglasse sissekirjutamisel vastavalt 0,84 (95% CI 0,76-0,88) ja 0,66 (95% CI 0,63-0,69). Tundlikkus ja spetsiifilisus kahe nädala möödudes vastavalt 0,88 (95% CI 0,83-0,93) ja 0,67 (95% CI 0,64-0,70). (van de Glind G, 2013)

Brevik et al uuringu valimis oli 646 ATH-ga inimest ja 908 ilma ATHta inimest kontrollrühmas, keskmine vanus 34 eluaastat. Tundlikkus 80% ja spetsiifilisus 88%, AUC 0,90 (95% CI 0,89-0,92). (Brevik EJ, 2020)

Positiivne ja negatiivme ennustusväärtus
Van de Glind et al sõltuvushäiretega inimeste uuringus oli ASRS v 1.1 positiivne ennustusväärtus: 0,26 (95% CI 0,22-0,30) ja negatiivne ennustusväärtus 0,97 (95% CI 0,96-0,98). (van de Glind G, 2013).
Hines et al perearstikeskustest kaasatud inimeste uuringus leiti positiivseks ennustusväärtuseks 0,52 ja negatiivseks ennustusväärtuseks 1,0 (Hines JL, 2012).
ASRS-5
ASRS-5 on ATH sõeluuringu mõõdik, mille on välja töötanud WHO ja see on kooskõlas DSM-5 diagnostiliste kriteeriumidega. See on 5-punktiline Likert-tüüpi skaala, mis koosneb 6 küsimusest. Küsimustik kaardistab aktiivsus- ja tähelepanuhäirele omaste haigustunnuste olemasolu viimase 6 kuu jooksul. ASRS-5 valideerimisuuringu on teinud Üstün jt ja see näitas suurepäraseid psühhomeetrilisi omadusi (Ustun B, 2017). Lisaks on valideeritud mõõdik täiskasvanute seas Saksmaal, Prantsusmaal ja Türgis ning meesoost noorukite seas Itaalias.

Tundlikkus ja spetsiifilisus, AUC
ASRS-5 väljatöötamise uuringus oli mõõdiku üldine tundlikkus oli 91,4%, spetsiifilisus 96% ja kõveraaluse pindala (AUC) väärtus 0,94. Kliinilise valimi puhul oli tundlikkus 91,9% ning spetsiifilisus 74%,
Uuringusse kaasati kokku 637 inimest kolmest kohordist: rahvastiku uuring ( n = 119), managed care rahvastik (n = 218), kliiniline valim (n = 300), keskmine vanud 33,1 eluaastat, äralõikepunkt 14. Leiti, et see on korrelatsioonis kliiniliste diagnoosidega nii üldrahvastikus kui ka kliinilistes rahvastikus. Järeldatakse, et mõõdik on lühike, lihtne skoorida, leiab üles suurema osa juhtudest üldrahvastikus; sobib kasutamiseks sõelistrumendina spetsiaalses raviasutuses (speciality treatment settings) (Üstün B, 2017)

Prantuskeelse mõõdiku valideerimise uuringu olid mõõdiku tundlikkus 84,3% ning spetsiifilisus 91,9% - valimis ambulatoorsel ravil olevad ATHga patsiendid, kellel ei olnud kaasuvaid häireid ning terved vabatahtlikud.
Uuringusse kaasati ATH-ga amulatoorsel ravil olevad patsiendid, kelle jagasid bipolaarse häire ja piiripealse isiksushäirega ja häireta rühmasesse (BP/BPD) (vastavalt n = 35 ja n = 236) ning tervete vabatahtlike rühm (n = 248), keskmine vanus 39 eluaastat, äralõikepunkt 10. (Baggio S, 2021)

Türgikeelse mõõdiku valideerimise uuringus olid mõõdiku tundlikkus 85,1% ja spetsiifilisus 89,5%.
Uuringusse kaasati inimesed, kes pöördusid järjestikku kahe ülikoolihaigla psühhiaatriapolikliinikusse ja said ATH diagnoosi (n = 68) ning kontrollrühma kuulusid mitte psühhiaatria amulatoorsesse osakonda pöördujad, kellel ei olnud varasemat ATHd (n = 68), kesmine vanus 29 eluaastat, äralõikepunkt 10. (Genç HA, 2021)

Saksakeelse mõõdiku valideerimise uuringus oli mõõdiku tundlikkus 95,6% ja spetsiifilisus 72,3%. Uuringusse kaasati inimesi perearstikeskustest (n = 171) ja osa spetsiaalsest ambulatoorsest ATH kliinikust (n = 91), keskmine vanus 35,7 eluaastat), äralõikepunkt 14. See uuring keskendus ainsana perearstikeskuste patsientidele. Järeldatakse, et kuna spetsiifilisus on madalam, siis võib olla suurem valepositiivsete tulemuste risk ning ei sobi diagnostilisest insturmendiks. Küll aga see sobib perearstidele patsientide esmaseks hindamiseks.
(Ballmann C, 2022)

Itaaliakeelse mõõdiku valideerimise uuringus oli mõõdiku tundlikkus 0,75 ja spetsiifilisus 0,65. Uuringusse kaasati meessoost kutsekoolide õpilased (keskmine vanus 15,5, sd 1,6) Põhja-Itaaliast. AUC oli 0,843 (95% CI 0,744-0,914). Äralõikepunkt oli 14, algses täiskasvanute uuringus 16. (Somma A, 2021)

Positiivne ja negatiivne ennustusväärtus
ASRS-5 algses uuringus positiivne ennustusväärtus 67,3% (Üstün B, 2017).
Türgi uuringus positiivne ja negatiivne ennustusväärtus vastavalt 90,5 ja 83,6% (Genç HA, 2021).
Itaalia (meesoost noorukite) uuringus PPV ja NPV vastavalt: 0,16 ja 0,67 (Somma A, 2021).

BADDS
Eneseraporteeritud praegused ATHga seotud laiemad sümptomid: hindab mitmeid käitumisega seotud olukordi. Viis alaskaalat, mille kohta küsitakse: tööga hakkamasaamine, tähelepanu ja keskendumisvõime hoidmine, energia säilitamine ja pingutamine, tunnetega toimetulek, mälu (organizing and activating to work, sustaining attention and concentration, sustaining energy and effort, managing affective interference, utilizing working memory and accessing recall).

Tundlikkus ja spetsiifilisus, AUC
Brasiilia (portugalikeelse mõõdiku) valideerimise uuringus leiti, et mõõdiku tundlikkus ja spetsiifilisus on järgmised: 72 ja 88%, AUC 0,89. Valim koosnes kahest rühmast: 1) kontrollrühm koosnes 100 üliõpilasest koosnevast mugavusvalimist (18–60 aastat), 2) narkootootilise ainete tarvitajate rühm, kuhu kuulus 100 sõltuvushäirete osakonnas ambulatoorsel ravil olevatest inimestest. (Kakubo SM, 2018)

Positiivne ja negatiivne ennustusväärtus
Ühes Hollandi uuringus moodustati valim inimestest (n = 120), kes pöördusid ise või arsti suunamisel ATH hindamiseks ambulatoorsesse kliinikusse, keskmine vanus 36,6 eluaastat. Kaasati uuritavate partnerid (n = 100) ja vanemad (n = 110). BADDS ennustas PPV oli 15,6% vs CAARS-LV 39,1%, ADHD Rating Scale 9,4-20,3%. Tundlikkust ja spetsiifilisust ei saanud arvutada. (Kooij JJS, 2008)


ADHD RS-IV
Mõõdik hindab ATH sümptomite sagedust ja raskust. Sisaldab enese ja teiste raporteeritud praeguseid ja lapsepõlvesümptomeid.

Tundlikkus ja spetsiifilisus, AUC
Andmed ei olnud kättesaadavad

Positiivne ja negatiivme ennustusväärtus
Ühes Hollandi uuringus moodustati valim inimestest (n = 120), kes pöördusid ise või arsti suunamisel ATH hindamiseks ambulatoorsesse kliinikusse, keskmine vanus 36,6 eluaastat. Kaasati uuritavate partnerid (n = 100) ja vanemad (n = 110). BADDS PPV oli 15,6%, CAARS-LV 39,1%, ADHD Rating Scale 9,4-20,3%. Tundlikkust ja spetsiifilisust ei saanud arvutada. (Kooij JJS, 2008)

Soovimatu mõju

Kui suur on eeldatav soovimatu mõju?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Kaasatud uuringutes ei ole soovimatud mõju raporteeritud.

Tõendatuse kindlus

Kui kindel võib kokkuvõttes olla sekkumise mõju tõendatuses?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Väga madal tõendatuse aste kõigi uuringute puhul.

Väärtushinnangud

Kas see, kuivõrd inimesed (inimeste erinevad alarühmad) peamisi tulemusi väärtustavad, varieerub või kui ebakindlad me nende hinnangutes oleme?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Kaasatud uuringutes ei ole väärtushinnanguid käsitletud.
Tekitab küsimusi, et kui ASRS-5 on nii lühike küsimustik, siis kas ta on piisavalt täpne. Samuti küsimused on kitsendavad. Samas skriinimise/esmase hindamise vahendina võiks olla piisav.

Mõjude tasakaal

Kas sekkumise soovitud ja soovimatu mõju vahekord viitab sekkumise või võrdlus(tegevuse) ülekaalule?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

ASRS-5 kohta on allikaid rohkem kui BADDS või ADHD-RS-IV kohta.

Vajaminevad ressursid

Kui suur on ressursivajadus (kulud)?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Kaasatud uuringutes ei ole ressursivajadusi käsitletud.
Valideerimine maksab (tõlkimine, uuringute tegemine).
Tervishoiutöötajate koolitused.
Mõõdikul endal ei ole teadaolevalt litsentsitasu.
Vajaminevate ressursside väljaselgitamiseks võeti ühendust mõõdiku omanikega ning suhtlusesse kaasatakse Haigekassa esindaja.

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Milline on ressursivajaduse (kulude) tõendatusse aste?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Eraldi ressursse käsitlevaid uuringuid ei otsitud.

Kulutõhusus

Kas sekkumise kulutõhusus soosib sekkumist või võrdlust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

2021. aasta ATH ravi kulutõhususe uuringute süstemaatilises ülevaates, leiti, et kuigi kvaliteetseid uuringuid ja uuringuid täiskasvanute kohta on vähe, siis ATH ravi on mitteravimisega võrreldes üldiselt kulutõhus (Dijk HH, 2021).

Ei leitud uuringuid, mis hindaks sõelumise või sõelumisinstrumentide kasutamise kulutõhusust.

Võrdsed võimalused

Kuivõrd sekkumine mõjutab tervisevõimaluste võrdsust?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Kaasatud uuringutes ei ole võrdseid võimalusi käsitletud.
Soovituse rakendumisel oleks mõõdik kättesaadav üle Eesti. Kuna mõõdik sobib kasutamiseks mitte ainult perearstide, vaid ka nt psühholoogide poolt, siis see võiks suuredada võrdsust.

Vastuvõetavus

Kas sekkumine on huvitatud osapooltele vastuvõetav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Kaasatud uuringutes ei ole vastuvõetavust käsitletud.
Töörühma hinnangul võiks olla kõigile vastuvõetav, sest tegemist on lühikese küsimustikuga. Kui mõõdik valideeritakse, sh tõlgitakse ja tehakse kõigile spetsialistidele kättesaadavaks, lisaks tehakse koolitusi, siis ei tohiks olla probleeme mõõdiku kättesaadavusega.

Teostatavus

Kas sekkumine on teostatav?

Hinnang

Uurimistöö tõendid

Täiendavad kaalutlused

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Kaasatud uuringutes ei ole teostatavust käsitletud.
Eeldab mõõdiku on valideerimist ja on kõigile spetsialistidele kättesaadavaks tegemist, aga see on tehtav.

Hinnangute kokkuvõte

Hinnang

Probleem

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovitud mõju

Tühine

Väike

keskmine

Suur

Varieerub

Ei oska öelda

Soovimatu mõju

Suur

keskmine

Väike

Tühine

Varieerub

Ei oska öelda

Tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Väärtushinnangud

oluline ebakindlus või varieeruvus

võimalik oluline ebakindlus või varieeruvus

oluline ebakindlus või varieeruvus tõenäoliselt puudub

oluline ebakindlus või varieeruvus puudub

Mõjude tasakaal

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevad ressursid

suur kulu

keskmine kulu

mittearvestatav kulu ja sääst

keskmine sääst

suur sääst

Varieerub

Ei oska öelda

Vajaminevate ressursside tõendatuse kindlus

Väga madal

madal

keskmine

väga

kaasatud uuringud puuduvad

Kulutõhusus

soosib võrdlust

pigem soosib võrdlust

ei soosi sekkumist ega võrdlust

pigem soosib sekkumist

soosib sekkumist

Varieerub

kaasatud uuringud puuduvad

Võrdsed võimalused

vähendab võrdsust

tõenäoliselt vähendab võrdsust

tõenäoliselt ei mõjuta võrdsust

tõenäoliselt suurendab võrdsust

suurendab võrdsust

Varieerub

Ei oska öelda

Vastuvõetavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Teostatavus

Ei

Pigem ei

Pigem jah

jah

Varieerub

Ei oska öelda

Soovituse tüüp

Nõrk soovitus sekkumise poolt

Kokkuvõte

Soovitus

6. Tähelepanu- ja/või käitumisprobleemidega täiskasvanul võite kasutada ATH väljaselgitamiseks lisaks kliinilisele
hindamisele küsimustikku ASRS-5.

Nõrk positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste
[RAKENDUSPIIRANG]


Kaalutlused alamrühmade osas

Rakenduskaalutlused

Jälgimine ja hindamine

Edasiste/täpsustavate uuringute vajadus

Kasutatud kirjandus

1. Validity of the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) as a screener for adult ADHD in treatment seeking substance use disorder patients. Drug and alcohol dependence. Drug and Alcohol Dependence; 2013

2. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychol Med; 2005

3. Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Screening Scale for DSM-5. JAMA Psychiatry; 2017

4. Translation and validation of the Brown attention-deficit disorder scale for use in Brazil: identifying cases of attention-deficit/hyperactivity disorder among samples of substance users and non-users. Cross-cultural validation study. Sao Paulo Med J.; 2018

5. The adult ADHD self-report scale for screening for adult attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD). J Am Board Fam Med; 2012

6. Evaluation of the German Version of the Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Screening Scale for DSM-5 as a Screening Tool for Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Primary Care. Front Psychol; 2022

7. Reliability, validity, and utility of instruments for self-report and informant report concerning symptoms of ADHD in adult patients. J Atten Disord; 2008

8. Cost-Effectiveness and Cost Utility of Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. J Child Adolesc Psychopharmacol; 2021

9. Validity and reliability of the Turkish version of the adult ADHD Self-Report Screening Scale for DSM-5. Balkan Med J; 2021

10. Validity and accuracy of the Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Self-Report Scale (ASRS) and the Wender Utah Rating Scale (WURS) symptom checklists in discriminating between adults with and without ADHD. Brain and behavior,; 2020

11. The Validity of the World Health Organization Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Screening Scale for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition in Adolescence. J Child Adolesc Psychopharmacol; 2021

12. Diagnostic Accuracy of the French Version of the Adult Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Self-Report Screening Scale for DSM-5 (ASRS-5. J Psychopathol Behav Assess; 2021