Autor(id):
Küsimus:
Kontekst:
Bibliograafia:
Tõendatuse astme hinnangUuritavate arvMõjuTõendatuse asteOlulisus
Uuringute arvUuringukavandNihke tõenäosusTõenduse ebakõlaTõenduse kaudsusTõenduse ebatäpsusMuud kaalutlusedmittemedikamentoosset sekkumist koos medikamentoosse ravigamuud kombinatsiooniSuhteline
(95% CI)
Absoluutne
(95% CI)
Ravi efektiivsus: mittemedikamentoosne sekkumine + medikamentoosne ravi
121
jälgimisuuringud
suura
väike
väike
suurb
tugevalt kahtlustatav avaldamise kallutatusc
Kolm uuringut näitavad, et mittemedikamentioosne sekkumine koos medikamentoosse raviga on efektiivsem kui ainult medikamentioosne ravi ning lisaks oli veel ühes uuringus kombineeritud ravi kasutamine seotud parema ravisoostumisega. Suurem osakaal patseinte, kes saavad medikamentoosset ravi, on seotud suurema ES-iga nii gruppidevahelises kui ka isikupõhises CGI-s (Koefitsent = 0.01, 95% CI [0.00–0.01], p = 0.02; Koefitsent = 0.01, 95% CI [0.00–0.01], p = 0.01) ning ka isikupõhises võrdluses üldise funktsioneerimie osas ja ATH sümptomite osas (koefitsent= 0.02, 95% CI [0.00–0.04], p = 0.01; koefitsent = 0.01, 95% CI [0.00 to 0.001]). Kaasatud uuringute patsientidest 64% said medikamentoosset ravi, keskmine vanus oli 34a ning 51% olid mehed. Hindamine oli pimendatud 33% uuringutest.

Väga madal
CRITICAL
Ravi efektiivsus: KKT vs KKT + medikamentoosne ravi
22
randomiseeritud uuringud
väike
väike
väike
suurd
puudub
KKT koos medikamentoosse raviga oli efektiivsem kui ainult medikamentoosne ravi. Seda nii klinitsisti hinnatud põhisümptomite osas (SMD −0,80, 95% CI −1,31 kuni −0,30; 2 uuringut), patsiendi hinnatud põhisümptomite osas (MD −7,42 punkti, 95% CI −11,63 kuni −3,22 punkti; 2 uuringut) kui ka patsiendi hinnatud tähelepanu puudumise osas (1 uuring). (väga madala kuni madala kvaliteediga alguuringud)

Keskmine
CRITICAL
Ravi efektiivsus (süstemaatilise ülevaate koondhinnang)
403
jälgimisuuringud
suure
väike
väike
suurf
puudub
Medikamentoosne ravi on efektiivsem kui platseebo (SMD=0,45, 95% CI 0,37 kuni 0,52), kuigi vähem aktsepteeritud (OR 1,18, 95% CI 1,02 kuni 1,36) ja tolereeritud (OR 2,29, 95% CI 1,97 kuni 2,66). Esmavaliku ravimina soovitatakse enamasti metüülfenidaati, teise valikuna muid stimulante või atomoksetiini. Tõendusmaterjal selle kohta, kui efektiivsed on mittemedikamentoossed sekkumised või nende kombineerimine medikamentoosse raviga, on täiskasvanute seas alles väga algsed. Positiivseid efekte on leitud teadvelolekul, dialektilisel käitumisteraapial ja kognitiiv-käitumisteraapial (KKT), aga need tulemused ei tugine alati randomiseeritud uuringutel. Medikametoosse ravi ja mittemedikamentoosse sekkumise kombineerimine täiskasvanutel vajab edasist uurimist. Kaks üksikuuringut, mis võrdlesid metüülfenidaati tarbivaid patsiente, kelle medikamentoossele ravile lisati kõrgelt struktureeritud grupi-KKT versus muu mittespetsiifiline kliiniline ravi, andsid vastuolulisi tulemusi.

Väga madal
CRITICAL
Ravi efektiivsus: metüülfenidaat vs mittemedikamentoossed sekkumised
14
randomiseeritud uuringud
suurg
väike
väike
väike
puudub
Üks suur uuring võrdles mittemedikamentosseid sekkumise medikamentossse raviga. Leiti, et metüülfenidaat annab kõige suurema efekti sõltumata sellest, millise mittemedikamentoosse sekkumisega seda võrrelda.

Keskmine
CRITICAL
Ravi efektiivsus: KKT
154
randomiseeritud uuringud
suurh
suuri
väike
väike
puudub
5 uuringut võrdlesid KKT-d tavalise raviga (treatment as usual, TAU). KKT vähendas ATH sümptimeid (nii grupiteraapia kui ka individuaalse teraapa korral). Samas on siinkohal veelgi suurem nihke oht, kuna sekkumise-grupp sai kontrolligrupiga võrreldes rohkem tähelepanu.
3 uuringut võrdlesid KKT-d üldise nõustamisega. Neist kahes nähti ATH sümptomite vähenemist nii KKT kui ka üldise nõustamise puhul ning puudus tõendus, et KKT tõi kaasa suurema muutuse.
2 uuringut võrdlesid internetipõhist KKTd ootejärjekorras olevate kontrollidega. Mõlemas oli internetipõhine KKT eneseraporteeritud sümptomite vähenemsisega seotud.
2 uuringut uurisid KKT alaliiki metakognitiivset teraapiat. Võrreldes toetava grupiteraapiaga oli metakognitiivse teraapia puhul ATH sümptomite vähenemine suurem ning arsti hinnang ajakasutusele ning organiseerimisele-planeerimisele parem.
2 uuringut kasutasid sama valimit, et võrrleda KKT-d kognitiivse treeningu, hüpnoteraapia ja kontrolltingimusega. Siinkohal analüüsiti eriti väikseid gruppe (kuni 10 inimest) ning tulemused olid vastuolulised.
1 uuring võrdles KKT efekti noorematel (kuni 49a) ja vanematel (50+ a) ATH patsientidel. Sümptomite vähenemist nähti nooremas, kuid mitte vanemas vanusegrupis.
1 uuring võrdles KKT-d lõõgastumise tehnikate treenimisega. KKT tõi kaasa suurema muutuse ning eneseraporteeritud sümptomite vähenemise korral olid tulemused ka kiiremad.

Madal
CRITICAL
Ravi efektiivsus: DKT
24
randomiseeritud uuringud
suurj
väike
väike
väike
puudub
2 uuringut analüüsisisd grupi-DKT-d. Esimene (madala nihkeriskiga) uuring võrdles DKT-d arutelugrupiga, kus erinevus sümptomite vähenemises kaotas statilise olulisuse pärast intention-to-treat analüüsi. Teine (kõrge nihkeriskiga) uuring võrdles DKT-d eneseabiga. Seal puudus kahe grupi vahel erinevus eneseraporteeritud tähelepanusümptomite osas, kuid DKT grupi tulemused olid mõnevõrra paremad täidesaatvate funktsioonide defitsiidi vähenemise osas.

Keskmine
CRITICAL
Ravi efektiivsus: teadveloleku-põhised sekkumised
64
randomiseeritud uuringud
suurk
väike
väike
väike
puudub
4 uuringut kaasasid teadveloleku-põhist KKT-d (mindfulness-based cognitive therapy, MBCT) ning 2 ainult teadvelolekul baseeruvaid sekkumisi. Võrreldes tavaraviga (TAU) oli MBCT seotud suurema sümptomite paranemisega ning paremate hinnangutega täidesaatvatele funktsioonidele 3- ja 6-kuu järelkontrollis (kuid mitte vahetult pärast sekkumist). Võrreldes ootejärjekorra kontrollidega oli MBCT seotud suurema sümptomite paranemisega. Võrreldes aktiivsete kontrollidega psühhohariduse grupis ei toonud MBCT kaasa suuremat sümptomite paranamist.

Keskmine
CRITICAL
Ravi efektiivsus: KKT
52
randomiseeritud uuringud
väike
väike
väike
suurd
puudub
Võrdles KKT-d toetava psühhoteraapiaga oli KKT efektiivsem kui mõõta klinitsisti hinnatud sümptomite vähenemist (1 uuring, SMD −0,16, 95% CI −0,52 kuni 0,19 ), kuid mitte siis, kui mõõta patsiendi enda hinnatud sümptomite vähenemist (2 uuringut). 2 uuringut võrdles KKT-d ootejärjekorras olemisega kasutades klinitsisti hinnatud sümptomite vähenemist, KKT näitas suuremat muutust (SMD −1,22, 95% CI −2,03 kuni −0,41). 5 uuringut hindas KKT-d võrreldes ootejärjekorras olemisega kasutades patsiendi hinnatud sümptomite vähenemist ning leiti, et KKT effekt oli suurem (SMD −0,84, 95% CI −1,18 to −0,50) (väga madal kuni mõõdukas tõenduse kvaliteet)
Võrreldes KKT-d muude spetsiifiliste mittemedikamentoossete sekkumistega oli KKT samuti efektiivsem, seda nii klinitsisti hinnatud sümptomite vähenemise osas (SMD −0,58, 95% CI −0,98 kuni −0,17; 2 uuringut) kui ka patsiendi enda hinnatud sümptomite vähenemise osas (SMD −0,44, 95% CI −0,88 to −0,01; 4 uuringut)

Keskmine
CRITICAL

CI: usaldusintervall

Selgitused

a. Ainult üks kaasatud alguuring oli madala nihkeriskiga. Lisaks tuvastati võimalik publikatsiooninihe.
b. Suur heterogeensus kõigi tulemusnäitajate osas
c. Ülevaade toob välja publitseerimisnihke riski ("Publication bias indicators were identified for the between-groups outcome").
d. Alguuringute ebatäpsus (suured usaldusvahemikud) ning alguuringute erinevate nihete oht
e. Kaasati väga eri tüüpi uuringukavandeid, sealjuures ka mõned vaatlusuuringud ning ravijuhendeid. Vähe infot mittemedikamentoossete sekkumiste kohta (2016. aastal avaldatud ülevaade).
f. Vähe infot mittemedikamentoossete sekkumiste kohta.
g. Üks uuring
h. Kaasatud üksikuurgutel, jaa,: of the CBT studies were assessed as having a low risk of bias across all five domains and there was substantial variation in sample size across studies.
i. Uuringute heterogeensus oli suur ("Studies were highly heterogeneous in terms of sample size, age range and gender of the participants and outcome measures. Due to this heterogeneity, and the aforementioned risk of bias, a narrative synthesis of results was used.")
j. Kaks uuringut, ühel suur nihkerisk
k. Uuringute nihkerisk varieerus, ükski polnud madala riskiga

Viited

1.López-Pinar C, Martínez-Sanchís S,Carbonell-Vayá E,Fenollar-Cortés J,Sánchez-Meca J. Long-Term Efficacy of Psychosocial Treatments for Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analytic Review. Front Psychol; 2018.
2.Lopez PL, Torrente FM,Ciapponi A,Lischinsky AG,Cetkovich-Bakmas M,Rojas JI,Romano M,Manes FF. Cognitive-behavioural interventions for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database Syst Rev; 2018.
3.De Crescenzo F, Cortese,S,Adamo,N,Janiri,L. Pharmacological and non-pharmacological treatment of adults with ADHD: a meta-review.. Evid Based Ment Health; 2017.
4.Nimmo-Smith V, Merwood A,Hank D,Brandling J,Greenwood R,Skinner L,Law S,Patel V,Rai D. Non-pharmacological interventions for adult ADHD: a systematic review. Psychol Med; 2020.