Kroonilise venoosse haavandi käsitlus (RJ-I/21.1-2017) - rakenduskava

Lae alla pdf dokumendina (kliki lingil)
Eesmärk Ravijuhendi rakendumisel ühtlustub kroonilise venoosse haavandiga patsientide käsitlus (ennetus ja ravi) esmatasandil ja õendusabis Eestis. Seeläbi paraneb nende patsientide toimetulek ja elukvaliteet.
Barjäärid 1. Tervishoiutöötajate ressursi- ja infopuudus, teemakohase tõenduspõhise koolituse puudumine.
2. Kartus, et kroonilise venoosse haavandi ennetuse ja ravimeetodite kasutamine suurendab oskuste ja ressursside vajadust.
3. Tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete (kompressioonravitooted) piiratud kättesaadavus.
4. Apteekrite piiratud informeeritus õige haavaravitoote ja haavandit ümbritseva naha hooldustoote valiku osas.
5. Patsientide vähene teadlikkus haigusest ja/või vähene motiveeritus ravikoostööks.
Peamised edukust tagavad/soodustavad tegurid 1. Ravijuhendi kättesaadavaks tegemine – paberversioonis ja elektroonselt.
2. Ravijuhendi soovituste tutvustamine ja teadlikkuse tõstmine ravijuhendi võimalike kasutajate seas.
3. Tervishoiuasutuste poolne toetus ravijuhendite soovituste rakendamiseks kõigil tasanditel.
4. Tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete loetelu kaasajastamine;
5. Ravijuhendi soovituste rakendumise järjepidev hindamine ravitulemuste (audit, indikaatorid) ja patsiendikäsitluse osas (audit, küsitlused);
6. Patsientide ja nende lähedaste teadlikkuse tõus kroonilise venoosse haavandi käsitlusest.
Rakendamiseks vajalikud ressursid 1. Ravijuhendite printimine, tiraaž 2000 eksemplari; patsiendijuhendi tiraaž eesti keeles 7800 ja vene keeles 4200.
2. Koolitused perearstidele ja -õdedele (kodeerimise ühtlustamine, kompressioonravi õpetus, toote valiku õpetus lähtudes eksudatsioonist, haavaravi faasist), koolitused apteekritele (kompressioonravi õpetus, toote valiku õpetus lähtudes eksudatsioonist, haavaravi faasist); Stoneesi-skaala õpetus.
Rakenduskavaga seotud tegevused või kaalutlused   Vastutav asutus/isik Kaasatud osapooled/isikud Vahetähtajad, ajakava Rakendusmeetmed
Levitamine Ravijuhendi täis- ja lühiversioon koos lisadega ning patsiendijuhend avaldatakse veebilehel www.ravijuhend.ee. EHK Eesti Haavaravi Liit, Eesti Veresoontekirurgide Selts, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Infektsioonhaiguste Selts juuli-august 2017 Ravijuhend ja patsiendijuhend on veebis kättesaadav
  Valminud ravijuhendit ja patsiendijuhendit levitatakse paberversioonis kõikidele HVA haiglatele, perearstikeskustele, koduõdedele, iseseisva statsionaarse õendusabi teenust osutavatele tervishoiuasutustele, tervishoiu õppeasutustele. EHK Eesti Haavaravi Liit, Eesti Veresoontekirurgide Selts, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Infektsioonhaiguste Selts 2017 II poolaasta Ravijuhendi ja patsiendijuhendi paberväljaanne on postitatud
  Ravijuhendi viide avaldatakse Eesti Haavaravi Liidu, Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltsi, Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Farmaatsia Selts, Eesti Apteekide Ühendus kodulehtedel Iga töörühma liige vastutab vastava lingi lisamise eest oma erialaorganisatsiooni kodulehele   juuni-august 2017 Viide on erialaorganisatsioonide kodulehtedel avaldatud
Meediakajastus Valminud ravijuhendit ja patsiendijuhendit tutvustatakse meditsiiniajakirjades, nt Eesti Arst, Perearst, Eesti Õde, Pereõde, Meditsiiniuudised, samuti ajakirjas Puutepunkt Artikkel ajakirjas Eesti Arst - Priit Põder; Artikkel ajakirjas Perearst - Evo Kaha
Tutvustus ajakirjas Puutepunktid-Tiiu Kaha (patsiendijuhend)
EHK 2017 II pa Artiklid on meditsiiniajakirjades avaldatud:
Filippov, M. „Kroonilise venoosse haavandi käsitluse ravijuhend rõhutab kompressioonravi olulisust“. Eesti Arst 2017; 96(10):575–576
  Valminud ravijuhendit ja patsiendijuhendit tutvustatakse tervishoiuteemalistes tele- (nt Meie Inimesed, Prillitoos, Terve Tervis, Terve Eesti) ja raadiosaadetes (nt Terviseks, Tervist Elmar, Huvitaja, Agenda, Keskpäeva tunnid). Esinemised lepitakse kokku eraldi töörühma liikmetega EHK 2017-2018 Tele- ja raadiosaadetes on ravijuhendit ja patsiendijuhendit tutvustatud
Koolitus Ravijuhendi tutvustamine erialastel konverentsidel, erialaseltside aastakoosolekutel Eesti Haavaravi Liit, EHK Eesti Veresoontekirurgide Selts, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Infektsioonhaiguste Selts Konverentsidel, erialaseltside aastakoosolekutel, infopäevadel ravijuhendit tutvustatud  
  Ravijuhendi tutvustamine tervishoiuasutuste ja organisatsioonide infopäevadel Iga töörühma liige tutvustab ravijuhendit oma organisatsioonis      
  Ravijuhendi koolitus (sh kroonilise venoosse haavandi hindamine, kompresioonravi teostamine, haavaravitoodete valik, Stonees-skaala täitmine) perearstidele ja -õdedele, koduõdedele, hooldusasutuste õdedele, proviisoritele ja farmatseutidele. Eesti Haavaravi Liit, EHK Eesti Veresoontekirurgide Selts, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts; Stonees-skaala koolitus koostöös Eesti Infektsioonhaiguste Seltsiga 2017-2018 Koolitused korraldatud
Ravijuhendi rakendumise jälgimine Auditi läbiviimine kaks aastat peale ravijuhendi heakskiitmist
(vt lisa 1).


Auditi järelkontroll sihtvalikuga
EHK Eesti Haavaravi Liit, Eesti Veresoontekirurgide Selts, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Infektsioonhaiguste Selts 2019-2020

2021
Audit läbi viidud

Sihtvalik läbi viidud
Integreerimine arvutipõhisesse otsusetegemise tugisüsteemi Kroonilise venoosse haavandi seisukorra hindamise ja dokumenteerimise vormi integreerimine tervishoiuteenuste osutajate infosüsteemi Infosüsteemide arendajad, Eesti Haavaravi Liit Eesti Veresoontekirurgide Selts, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Infektsioonhaiguste Selts 2017-2018 Kroonilise venoosse haavandi seisukorra hindamise ja dokumenteerimise vorm tervishoiuteenuste osutajate infosüsteemi integreeritud
Ravijuhendi rakenduskava töörühmas heaks kiitmise kuupäev: 19.07.2017

Lisa 1. Ravijuhendi rakendumist mõõtvad indikaatorid (peavad olema jälgitavad raviarvete põhjal):
1. Venoosse haavandiga patsientide osakaal, kellele on teostatud Doppler-uuring pindmisest ja süvaveeni süsteemist raviarvete põhjal.
2. Kompressioonravitoote kasutamine kroonilise venoosse haavandiga patsientidel digiretsepti andmete põhjal.
Ravijuhendi soovituste põhjal indikaatorite kirjeldamine (audit):
1. Venoosse haavandiga patsientide osakaal, kellele on teostatud korrektne esmane diagnostika (jalalaba pulsid, ultraheli Doppler-uuring pindmisest ja süvaveeni süsteemist, tursete diferentsiaaldiagnostika)
2. Kroonilise venoosse haavandiga patsientide osakaal, kellele on rakendatud meditsiinilist kompressioonravi (ühekomponentne, multikomponentne kompessioonravi süsteem või kompresssioonravitoode).
3. Kroonilise venoosse haavandiga patsientide osakaal, kellel on võetud/ei ole võetud haavandist mikrobioloogiline külv vastavalt ravijuhendi soovitustele
5. Kroonilise venoosse haavandiga patsientide osakaal, kes on saanud patsiendiõpetust pereõe vastuvõtul, koduõe visiidi käigus.
 
Tekst
Reavahe
Kontrast
Seaded